Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 004 Datum: 06-01-1999

'NOORDENKORTING' OP DE PRIJS VOOR AARDGAS

Het lid van de Tweede Kamer Atsma (CDA) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 26 november 1998 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Is de berichtgeving waar dat de 'Noordenkorting' op de prijs voor aardgas vervalt met ingang van volgend jaar? *


2 Zo ja, staat dit niet haaks op het voornemen van de regering om economische bedrijvigheid in het Noorden des Lands te stimuleren en het (regionaal) beleid te continueren?


3 Deelt u de mening dat deze maatregel de 'vindplaatsvoordeel'-discussie weer kan aanwakkeren? Wat is uw standpunt in die discussie?


4 Wat vindt u van het argument van de Gasunie dat deze maatregel waarschijnlijk weinig uit zal maken omdat de afnemers in het Noorden een lagere transportvergoeding zijn verschuldigd?


5 Kunt u een indicatie geven van de omvang van de 'Noordenkorting' voor de verschillende groepen gebruikers?


6 Mocht het argument van de Gasunie onjuist (blijken te) zijn, bent u dan bereid maatregelen te treffen om dit prijsverschil ongedaan te maken?

* Leeuwarder Courant, 10 november jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

Antwoord op de vragen 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

In het vigerende prijssysteem van Gasunie krijgen afnemers in Groningen, Friesland en Drenthe een korting, de zogenaamde Noordenkorting, die voor grootverbruikers 0,75 ct/m3 bedraagt. Achtergrond van deze korting is het transportkostenvoordeel dat voor deze afnemers bestaat.
In verband met de liberalisering van de gasmarkt heeft Gasunie besloten om met ingang van respectievelijk 1 januari 1999 en 1 januari
2000 voor haar afnemers met een jaarvolume van meer dan 50 mln m3, respectievelijk meer dan 10 mln m3 per jaar de prijsvoorwaarden te wijzigen. Het betreft de klanten die van meet af aan vrij zijn in de keuze van hun leverancier. Voor de overige afnemers, met een jaarverbruik van minder dan 10 mln m3 per jaar, verandert er vooralsnog niets.
In plaats van een "all-in" gasprijs zal in het nieuwe tariefsysteem naast de prijs per kubieke meter een aantal diensten apart in rekening worden gebracht, waaronder het transport van het afgenomen gas. Omdat de aan de afstand gerelateerde transportkosten nu afzonderlijk onderdeel uit gaan maken van het tariefsysteem voor deze groep klanten, vervalt de ratio achter de Noordenkorting. Het argument van Gasunie kan ik dus onderschrijven. Er is hier geen sprake van strijdigheid met het regionaal beleid van de regering, noch een aanleiding om de vindplaatsvoordeel-discussie aan te wakkeren.

Deel: ' Antwoord kamervragen 'noordenkorting' op aardgasprijs '
Lees ook