Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage
Directie Veiligheidsbeleid

Nucleaire Aangelegenheden en Non-Proliferatie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 14 april 1999
Kenmerk DVB/NN-181/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Vragen van de leden Wilders en Verhagen

over nucleaire samenwerking Rusland - Iran

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer, d.d. 2 april 1999, kernmerk 2989910780, waarbij gevoegd waren de door de leden Wilders en Verhagen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u, als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Wilders en Verhagen inzake hulp aan Iran bij bewapening door de Russische Federatie.

Vraag 1 Heeft U kennis genomen van de publieke uitspraak op de Russische televisie van de heer Steblyanko, Hoofd van het Project Nucleaire Atoomreactor Busher (Iran), dat het Russische bedrijf Busheratomstroy dat het project ontwikkelt van mening is dat "de atoomproducten in Busher geschikt zijn voor militaire doelen en voor de productie van nucleaire wapens"?

Antwoord

Ja.

Vraag 2 Is dit bericht waar? Zo ja, deelt U dan de mening dat hiermee andermaal is aangetoond dat de Russische Federatie Iran van materiaal en kennis voorziet als het gaat om de expansie van het Iraanse wapenarsenaal? Deelt U de mening dat dit absoluut onwenselijk is?

Antwoord

De uitspraak van de heer Steblyanko werd twee jaar geleden gedaan en werd in de Russische actualiteitenrubriek 'Itogi' van 28 februari jl. als volgt aangehaald: "De productie van iedere atoomcentrale kan dienen als grondstof voor mogelijke toekomstige militaire doeleinden, maar dat hangt alles van de politiek af."

Technisch gezien zijn centrales van het lichtwater-type dat te Busher wordt gebouwd in staat plutonium te produceren voor kernwapens. Gezien de aard van de constructie is deze productie echter ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Overigens heeft Rusland bij Iran bedongen - en aan de VS toegezegd - ook na voltooiing van de Busher-centrale daarbijbetrokken te blijven en controle uit te oefenen. Daarnaast zal de Busher-centrale onder volledige IAEA-waarborgen komen te staan.

De uitspraak van de heer Steblyanko kan derhalve niet als bewijs dienen dat de Russische Federatie Iran van materiaal en kennis voorziet als het gaat om de expansie van het Iraanse wapenarsenaal.

Vraag 3 Bent U bereid hiertegen op bilateraal en Europees niveau jegens de Russische Federatie en Iran met kracht te protesteren en de Kamer hierover te informeren?

Antwoord

In EU-verband wordt regelmatig tegenover de Russische autoriteiten aangedrongen uiterste terughoudendheid te betrachten in de nucleaire samenwerking met Iran. Ook in bilateraal kader wordt deze kwestie regelmatig bij Iran en Rusland aan de orde gesteld. Een Nederlandse ambtelijke missie heeft het afgelopen jaar nog in Teheran zijn verontrusting uitgesproken over aanhoudende berichten inzake Iraanse inspanningen op het gebied van non-conventionele wapens (verslag is de Kamer toegegaan bij brief d.d. 2 november jl.; kamerstuk 23 432, no.
22). Ook de VS en Israël pleiten bij de Russische autoriteiten regelmatig tegen elke vorm van samenwerking met Iran op nucleair gebied, gezien de vrees dat dit land zich daarmee mogelijkheden verwerft om een nucleair wapenprogramma op te zetten.

Vraag 4 Kunt U de Kamer een gedetailleerd overzicht geven van de hulp die de Russische Federatie aan Iran verschaft als het gaat om bewapening, zowel als het gaat om nucleaire technologie als conventionele en non-conventionele als massavernietigingswapens? Kunt U tevens een overzicht geven van de wapens als hiervoorgenoemd die Iran thans ontwikkelt danwel in bezit heeft?

Antwoord

De Iraanse regeringsvertegenwoordigers ontkennen een programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens te hebben, laat staan dat er sprake zou zijn van samenwerking met Rusland op dit gebied. Niettemin zijn er vermoedens dat in Iran wordt gestreefd naar de ontwikkeling van dergelijke wapens. Harde bewijzen daarvoor, alsook voor een eventuele Russische betrokkenheid daarbij, ontbreken evenwel.

Meer is bekend over het Iraanse programma ter ontwikkeling van overbrengingsmiddelen, met name ballistische raketten. Zo lanceerde Iran vorig jaar een Shahab 3 raket met een bereik van 1.300 kilometer.

Op conventioneel gebied schafte Iran zich de laatste jaren wapensystemen aan als T-72 tanks uit Rusland en Polen, en BMP-2 infanterie gevechtsvoertuigen, MIG-29's, SU-24's en Kilo-klasse onderzeeboten uit Rusland. Daarnaast bouwt Iran T-72 tanks en BMP gevechtsvoertuigen in licentie.

De belangrijkste conventionele wapens waarover Iran beschikt, omvatten 1400 zware gevechtstanks, 1000 pantserwagens, 2500 stuks geschut (waaronder 400 Scuds en CSS-8), 3 onderzeeboten, 3 fregatten,
2 korvetten en 16 squadrons gevechtsvliegtuigen.

Tevens moge worden verwezen naar de notitie aan de Kamer d.d. 17 september 1998 (kamerstuk 26 051, no. 2), de beantwoording van de vragen van het lid Verhagen d.d. 11 december 1998 (aanhangsel 518) en de beantwoording van de vragen van de leden Wilders en Weisglas d.d. 9 december 1998 (aanhangsel 528).

Vraag 5 Bent U bereid deze vragen met spoed tebeantwoorden, d.w.z. voor het op 8 april a.s. te houden algemeen overleg over Iran, zodat Uw antwoorden bij dit algemeen overleg kunnen worden betrokken?

Antwoord

Zoals bekend is dit algemeen overleg verplaatst naar 19 mei a.s..

Deel: ' Antwoord kamervragen nucleaire samenwerking Rusland - Iran '
Lees ook