ministerie van economische zaken - persbericht 127

datum: 20-08-1999

aanbesteding van werken voor bouwen platform in nederlands plat

het lid van de tweede kamer bos (pvda) heeft aan de minister van economische zaken op
5 juli 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 bent u op de hoogte van het kennelijk besluit van veba-oil om de bouw van een produktieplatform voor het hanze platform op het nederlands continentaal plat, aan een koreaanse consortium te gunnen?

2 welke concrete initiatieven onderneemt u of hebt u ondernomen, al of niet in europees verband, om te onderzoeken in hoeverre bedoeld koreaans consortium een winnend bod heeft kunnen doen, mede ten gevolge van (verborgen) staatssteun?

3 acht u het instrumentarium dat u op dit moment ter beschikking staat om de nederlandse industrie op gelijke voorwaarden te laten concurreren met buitenlandse concerns, adequaat is? of ziet u aanleiding dit instrumentarium, bijvoorbeeld naar aanleiding van de gang van zaken bij veba oil, nader te bezien en mogelijk te verbeteren?

de staatssecretaris van economische zaken, drs. g. ybema, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 ja.

2 er zijn geen concrete (europese) initiatieven genomen om te onderzoeken of het koreaanse bod mogelijk is gemaakt door (verborgen) staatssteun. het imf volgt echter nauwlettend de bestedingen van de koreaanse overheid, ten einde te voorkomen dat
imf-gelden worden besteed aan subsidies. tot op heden is niet aangetoond dat er sprake is van onterechte subsidiering van de koreaanse kapitaalgoederenindustrie.
de verklaring voor de zeer sterke positie van korea op de markt voor kapitaalgoederen is onder meer gelegen in de azie-crisis: door de economische problemen van korea is de won sterk gedevalueerd, waardoor de prijzen van koreaanse bedrijven ten opzichte van niet-koreaanse bedrijven sterk zijn gedaald. tevens zijn de lonen sterk verlaagd.

3 het nederlandse exportfinancieringsinstrumentarium is in beginsel toereikend om een gelijke uitgangspositie voor nederlandse bedrijven te creeren t.o.v. overheidsgesteunde buitenlandse concurrenten (het zogeheten "level playing field"). Op dit moment wordt een evaluatie uitgevoerd van een tweetal exportfinancieringsinstrumenten (Matchingfonds en Renteoverbruggingsfaciliteit).
Mocht uit de evaluatie blijken dat het instrumentarium niet meer bij de praktijk aansluit, dan zal worden bezien of tot eventuele aanpassing moet worden overgegaan. Eventuele aanpassingen zijn alleen mogelijk binnen de voorwaarden van internationale (OESO-) afspraken. Het Matchingfonds is een van de Nederlandse
exportfinancieringsinstrumenten dat gericht is op het "matchen" van buitenlandse overheidssteun bij exportfinanciering. Het Nederlandse bedrijf, dat in de race was voor de order van VEBA-oil, had een aanvraag ingediend onder het Matchingfonds. Echter, zeer korte tijd na het indienen van de aanvraag bleek dat de order al aan de Koreaanse concurrent was gegund.

Noot van de redactie: inlichtingen bij H. Jacobs , tel: (070) 379 61 74

Deel: ' Antwoord Kamervragen over aanbesteding bouw olieplatform '
Lees ook