Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.748 aangiftebereidheid onder gedupeerde winkeliers
Gemaakt: 13-3-2000 tijd: 14:12


2

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 maart 2000

Onderwerp

Schriftelijke vragen van de leden Rietkerk en Wijn inzake aangiftebereidheid onder gedupeerde winkeliers

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Rietkerk en Wijn, kenmerk 2990006020, mij toegezonden bij brief van 31 januari 2000.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Rietkerk en Wijn kenmerk 299000602 over de aangiftebereidheid onder gedupeerde winkeliers

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht `Beroofde winkeliers durven geen aangifte te doen' ?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is het u bekend dat veel winkeliers geen aangifte doen van criminaliteit? Wat is hiervan volgens u de oorzaak?

Antwoord 2

Winkeliers in Nederland doen niet in alle gevallen aangifte van criminaliteit, vermoedelijk omdat men niet altijd vertrouwen lijkt te hebben in de afhandeling daarvan.

Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum naar de afhandeling van winkeldiefstallen door politie en justitie heeft aangetoond dat de politie zich doorgaans zeer servicegericht jegens winkeliers opstelt en dat de aangifte van winkeldiefstal feitelijk weinig tijd en moeite kost. Tevens is gebleken dat bij de afhandeling van de winkeldiefstallen een ruime meerderheid van de aangiften leidt tot een sanctie.

Mede naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel de brochure `Aangifte loont' gemaakt. De brochure wordt via politie en brancheorganisaties aangeboden aan detaillisten.

In samenwerking tussen politie en de Raad Nederlandse Detailhandel is in vier steden een demonstratieproject opgezet met als doel de aangiftebereidheid van detaillisten te verhogen. Het project rond het Osdorpplein is een onderdeel van dit demonstratieproject.

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is voornemens onderzoek te verrichten in diverse branches van het bedrijfsleven naar de aangiftebereidheid van ondernemers. Indien aan de orde zullen daarbij concrete maatregelen worden voorgesteld ter verhoging van de aangiftebereidheid. Het NPC is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit waarmee met name het bedrijfsleven wordt geconfronteerd.

Uit het ambtsbericht van de korpsbeheerder van Amsterdam-Amstelland blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat de terughoudendheid voor het doen van aangifte zich ook uitstrekt tot gewelddadige delicten zoals overvallen. Dit wordt overigens bevestigd door de Raad Nederlandse Detailhandel.

Vraag 3

Deelt u de constatering van de Raad voor de Nederlandse Detailhandel dat de overlast in de vorm van intimidatie van personeel, overvallen en diefstal in winkelgebieden fors toeneemt? Zo ja, welke maatregelen onderneemt u of gaat u ondernemen om deze toename te kenteren?

Antwoord vraag 3

Uit het ambtsbericht van de korpsbeheerder van Amsterdam-Amstelland blijkt dat de aangiften van winkeldiefstal in Osdorp niet zijn gestegen. Naar aanleiding van de veronderstelling van de Raad Nederlandse Detailhandel, dat het een en ander in verband staat met ernstige intimidatie en bedreiging van het winkelpersoneel, is in het najaar van 1999 een enquête gehouden onder alle op en rond het Osdorpplein gevestigde ondernemers. Uit de resultaten van deze enquête blijkt geen bevestiging van de veronderstelling van de Raad Nederlandse Detailhandel. Ook een bijeenkomst op 30 november jl. tussen de winkeliers, de voorzitter van het Stadsdeel Osdorp en de wijkteamchef van het Wijkteam Meer en Vaart leverde geen indicatie op over een situatie zoals in het krantenartikel gesuggereerd.

Vraag 4

Is het waar dat de gemiddelde aanrijdtijd na een melding soms wel anderhalf uur bedraagt? Zo ja, vormt het vacatureprobleem bij de politie de oorzaak? Welke andere oorzaken ziet u voor deze lange tijdsspanne? Welke oplossingen ziet u om de aanrijdtijd te bekorten?

Antwoord vraag 4

Uit het ambtsbericht van de korpsbeheerder van Amsterdam-Amstelland blijkt dat in geval van een noodsituatie een aanrijdtijd is gegarandeerd van minder dan 7 minuten. In incidentele gevallen kan het ophalen van een winkeldief, die zich rustig gedraagt, enige tijd vergen.

Vraag 5

Als veel winkeliers de hen overkomen criminaliteit niet aangeven, hoe kan dan een goed inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers in ons land en de beoordeling van `Een veiliger Nederland'?

Antwoord vraag 5

Bij de beoordeling van de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen. Het gaat daarbij naast gegevens die gebaseerd zijn op aangiften die gedaan zijn bij de politie ook om onderzoek naar onveiligheidsgevoelens.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over aangiftebereidheid winkeliers '
Lees ook