Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravanhage
Directie Economische Samenwerking

Afdeling Energie, Onderzoek en Technologie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 22 februari 1999
Kenmerk DES/ET-72/99
Blad /2
Bijlage(n)
Betreft Vraag Van der Steenhoven betreffende
afbouw kerncentrales Oekraine

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief dd. 21 december 1998 betreffende de beantwoording van een vraag van het Lid van uw Kamer Van der Steenhoven en naar uw brief van 2 februari 1999 met een rappel van het Lid van uw Kamer mevrouw Vos, delen wij u namens onze collega's van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken het volgende mede.

Sinds 1996 wordt gesproken over een mogelijke lening van US$ 50 à 150 mln van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) voor het afbouwen van de kernreactoren Khmelnitsky 2 en Rovno 4 (K2/R4) in Oekraine. Ter vermijding van mogelijke misverstanden merken wij op dat 'afbouwen' in dit verband 'voltooien' betekent. Het betreft hier dus niet de ontmanteling van twee kernreactoren.

Om voor financiering door de EBRD in aanmerking te komen, moeten nucleaire projecten voldoen aan voorwaarden inzake de zogeheten least cost option (d.w.z. dat electriciteitsopwekking via kernenergie voor het betrokken land de goedkoopste oplossing is voor een heersend of dreigend energietekort) en aan veiligheids- en milieueisen. Verder moeten de projecten uiteraard een verantwoorde financiële onderbouwing hebben.

Ter voorbereiding van de besluitvorming over de lening heeft de EBRD een aantal studies laten verrichten. Genoemd kunnen worden:


- het rapport van RiskAudit over de veiligheidsaspecten van de twee kernreactoren,- het Surrey-rapport (1997) en het rapport van Stone & Webster (1998) betreffende de "least-cost" optie van de energievoorziening in Oekraine.


- de "Environmental Impact Assesment for the completion of K2" en

de "Environmental Impact Assesment for the completion of R4" over de milieugevolgen.

Deze rapporten vormen een goede basis voor de besluitvorming t.a.v. het project.

Voor wat betreft de milieuaspecten is de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voornemens nog nadere bestudering van de beschikbare studies te laten uitvoeren. Tevens zal zowel bij de regering van Oekraine als bij de EBRD het belang worden benadrukt dat Nederland hecht aan handelen in de geest van het Verdrag van Espoo inzake milieu effectrapportage in grensoverschrijdend verband.

Op dit moment beschikt de EBRD nog over onvoldoende informatie om een oordeel te kunnen geven over de financiële onderbouwing van het project en is nog geen voorstel voorhanden inzake de kosten van het project en de financiering ervan. Overigens is ons nog niet bekend wanneer een dergelijk voorstel in het bestuur van de Bank aan de orde zal komen.

Gezien dit laatste achten wij het op dit moment niet opportuun een standpunt in te nemen over de wenselijkheid van financiering door de EBRD van de afbouw van de twee Oekrainse kerncentrales. Wanneer een voorstel daartoe wordt gedaan, zal de regering bij de beoordeling daarvan dezelfde uitgangspunten hanteren als voorheen. Deze uitgangspunten houden in dat Nederland van mening is dat, indien de afbouw van genoemde kernreactoren niet aan eerdergenoemde voorwaarden voldoet, niet tot financiering dient te worden overgegaan.

Zodra de EBRD een voorstel over dit project heeft voorgelegd of aangekondigd, zullen wij u berichten over de uitgewerkte Nederlandse standpuntbepaling.

De Minister van Buitenlandse Zaken De Minister van Financiën

Deel: ' Antwoord kamervragen over afbouw kerncentrales Oekraine '
Lees ook