expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: PUBLICATIE TECHNOLOGIELIJST

PERSBERICHTNR. 99/012 Den Haag 15 januari 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCI.N OP VRAGEN VAN HET LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL REITSMA OVER PUBLICATIE VAN

EEN TECHNOLOGIELIJST

VRAGEN:


1.

Is het waar dat er betreffende willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen met een hoogwaardig technologisch karakter (artikel 10, lid 3, Wet IB) nog altijd een zogenoemde technologielijst moet worden gepubliceerd?

2.

Erkent u dat de effectieve werking van bovengenoemde wettelijke regeling tot op heden minimaal is, omdat de technologielijst vooralsnog ontbreekt? Zo ja, waarom is deze gebrekkige werking van de regeling tot op heden aanwezig?

3.

Kunt u nader aangeven wanneer deze technologielijst gereed, beschikbaar en gepubliceerd zal zijn en in werking zal treden?

4.

Indien die lijst beschikbaar komt, kunnen dan kwalificerende bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft n inwerkingstreding van de wet doch v¢¢r publicatie van de technologielijst alsnog in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving? Zo neen, waarom niet?

5.

Wanneer wordt overigens de regeling met betrekking tot de gedeeltelijke vrije afschrijving op laboratoriumgebouwen waarin speuren ontwikkelingswerk plaatsvindt gepubliceerd? Kunt u aangeven in hoeverre laatstgenoemde regeling zich verhoudt tot de opzet van de regeling van 29 juli 1994 (bedrijfsmiddelen met een hoogwaardig technologisch karakter) waarin is begrepen dat er te zijner tijd een technologielijst gepubliceerd zal worden?

6.

Waarom hebt u bovenvermelde vragen niet meteen in de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het belastingplan 1999 beantwoord?

ANTWOORDEN:


1 t/m 6.
Met ingang van 1 september 1991 is het mogelijk om milieu-investeringen die voorkomen op de zogenoemde milieu-lijst (de VAMIL-regeling), vervroegd af te schrijven. Bij de Wet van 29 juli 1994, Stb. 610, zoals gewijzigd bij de Wet van 29 juli 1994, Stb. 611, is de wettelijke mogelijkheid geopend om bij ministeriële regeling andere bedrijfsmiddelen aan te wijzen die voor willekeurige afschrijving in aanmerking komen. Deze bevoegdheid is neergelegd in artikel 10, derde lid, onderdeel b en c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
Zoals ik in de nota naar aanleiding van het verslag inzake het belastingplan 1999 (TK, vergaderjaar 1998/99, nr 26 245, nr 5, blz. 29) heb geantwoord, is van deze bevoegdheid diverse keren gebruik gemaakt, namelijk voor startende ondernemers, zeeschepen, immateriële activa, investeringen op het Continentaal Plat, nieuwe gebouwen in aangewezen gemeenten, investeringen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.
Voorts is recentelijk, nadat goedkeuring door de Europese Commissie is verkregen, de regeling willekeurige afschrijving op films in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 1998.
In het kader van de intensivering van het technologiebeleid is in 1994 (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, Stb. 312, TK vergaderjaar 1993/94, 23 477) gekozen voor invoering van een fiscale faciliteit voor S&O-loonkosten in plaats van aan te grijpen bij S&O-investeringen.
Er bestaan thans geen voornemens om bij ministeriële regeling vervroegde afschrijving op bedrijfsmiddelen met een hoogwaardig technologisch karakter - de zogenoemde technologielijst - mogelijk te maken. Indien dergelijke voornemens zouden bestaan, was dit uiteraard in de nota naar aanleiding van het verslag van het belastingplan 1999 vermeld.
Wel is in het belastingplan 1997 (Wet van 20 december 1996,Stb 654) een gedeeltelijk willekeurige afschrijving op laboratoriumgebouwen waarin speur- en ontwikkelingswerk plaatsvindt, aangekondigd. De ontwerpregeling is ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. Bezien wordt nog wat de consequenties zijn van de recent gebleken opvatting van de Europese Commissie met betrekking tot dit ontwerp voor de voorgenomen regeling.


15 jan 99 17:50

Deel: ' Antwoord kamervragen over afschrijving technologie-middelen '
Lees ook