Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Dienst Gebouwen

Buitenland

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 3 maart 1999
Kenmerk 54498
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Beantwoording vragen van het lid Verhagen

over ambassadeurswoning in Berlijn

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 22 februari 1999, kenmerk 2989908090, waarbij gevoegd waren de door het lid Verhagen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Verhagen

Vraag 1

Zoekt de Nederlandse ambassadeur in Berlijn een ambtswoning die ruim
20.000 gulden per maand mag kosten?

Antwoord:

In afwachting van de oplevering in 2001 van de permanente ambtswoning (nieuwbouw in eigen beheer) zoekt het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Harer Majesteits Ambassadeur in Berlijn een tijdelijke residentie. Natuurlijk zoekt het departement hierbij naar een doelmatige oplossing voor de tijdelijke huisvesting. Gezocht wordt naar een pand dat aan de functionele eisen voldoet. Het gaat hierbij om een woonhuis op een goede locatie dat ook geschikt is voor ontvangsten en zakelijke bijeenkomsten. In de specifieke situatie van Berlijn zijn dergelijke woningen erg kostbaar. Al enige tijd wordt actief gezocht naar een zo doelmatig mogelijke oplossing waarbij we waar voor ons geld krijgen. Het is, kijkend naar de situatie op de onroerend goed-markt in Berlijn, reëel er van uit te gaan dat een functionele ambtswoning ongeveer NLG 20.000 per maand kost.

Vraag 2

Zijn dergelijke uitgaven voor de huur van een ambtswoning verantwoord in het licht van de bezuinigingsoperatie op het departement en de voorgenomen sluiting van een aantal ambassades?

Antwoord:

Ja, dergelijke uitgaven voor de huur van een ambtswoning zijn gelet op het belang van de contacten in Duitsland en gelet op de situatie op de onroerend goed-markt in Berlijn verantwoord. Het huisvestingsbeleid van Buitenlandse Zaken is er op gericht beschikbare ruimte zo functioneel en doelmatig mogelijk te gebruiken. Het ambitieniveau wordt daarbij altijd afgewogen tegen de kosten.

Vraag 3

Bent u voornemens dit verzoek van de hand te wijzen?

Antwoord:

Er zal naar gestreefd worden de prijs van de ambtswoning en de Nederlandse wensen op het gebied vanfunctionaliteit en representativiteit zo goed mogelijk inevenwicht te brengen.

Deel: ' Antwoord kamervragen over ambassadeurswoning in Berlijn '
Lees ook