CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK


Datum: 28-05-1999

Het lid van de Tweede Kamer De Wit (SP) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 12 mei 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Kunt u bevestigen dat een onafhankelijke adviseur van uw departement Limburgse bedrijven benadert met de vraag of zij delen van het CBS in Heerlen willen kopen? 1)

2 Zo ja, hoe verklaart u dit in het licht van de afspraak dat de reorganisatie van het CBS nog onderwerp is van open en reëel overleg?

3 Kunt u garanderen dat er met betrekking tot de vestiging van het CBS te Heerlen geen onomkeerbaar proces in gang wordt gezet?


1) Volkskrant, 11 mei jl.

De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 en 2 Nee. Ik heb de heer dr. W.B. de Greve gevraagd als meldpunt te fungeren nadat was gebleken dat verschillende bedrijven contact hadden gezocht met de vraag of onderdelen van het CBS zouden kunnen worden overgenomen. De heer De Greve heeft nadrukkelijk geen bedrijven benaderd met de vraag of zij delen van het CBS willen kopen.

3 De gesprekken tussen de heer De Greve en de bedrijven hebben een verkennend en inventariserend karakter. Het zijn serieuze gesprekken, waarin mogelijkheden gepeild worden. Er wordt bij deze gesprekken geen begin gemaakt van onomkeerbare processen.

Het lid van de Tweede Kamer Kuijper (PvdA) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 17 mei 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Is uw externe adviseur ook betrokken geweest hij de start van uw voornemen om divisieonderdelen van het CBS in Heerlen over te plaatsen naar het CBS in Voorburg?

2 Welke opdracht en bevoegdheden heeft bedoelde externe adviseur m.b.t. het benaderen van het bedrijfsleven gekregen?

3 Kunnen tijdens de gesprekken tussen uw externe adviseur en het bedrijfsleven verwachtingen worden gewekt en, zo ja, is dat daarmee een begin gemaakt om onomkeerbare processen?

4 Wat is uw oordeel over deze gang van zaken mede gezien in het licht van de door de Kamer aanvaardde motie Kuijper 1) waarin de Kamer u verzoekt geen onomkeerbare beslissingen te nemen.

5 Kunt u aangeven of deze activiteit in strijd is met uw uitspraak tijdens het debat met de Kamer op 22 april, waarin u zegt Ik neem overigens geen enkele onomkeerbare beslissing?

6 Is omtrent deze actie, in het kader van het regiocontract, overleg geweest met de Provincie Limburg? Zo neen, waarom niet?

7 Indien hieromtrent geen overleg is geweest met de Provincie Limburg, in hoeverre acht u deze actie dan in overeenstemming met uw toezegging van een open en constructief overleg?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid De Wit, ingezonden 12 mei 1999


1) Kamerstuk 26 465, nr. 3

De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Nee. Ik heb extern adviseur dr. W.B. de Greve pas betrokken nadat ik tot mijn voornemen was gekomen.

2 Geen. Ik heb de heer de Greve gevraagd als meldpunt te fungeren nadat was gebleken dat verschillende bedrijven contact hadden gezocht met de vraag of onderdelen van het CBS zouden kunnen worden overgenomen.

3, 4 en 5 De gesprekken tussen de heer de Greve en de bedrijven hebben een verkennend en inventariserend karakter. Het zijn serieuze gesprekken, waarin mogelijkheden gepeild worden. Er wordt bij deze gesprekken geen begin gemaakt van onomkeerbare processen.

6 en 7 De peiling via het meldpunt betreft de mogelijke belangstelling van bedrijven voor onderdelen, dat wil zeggen personeel en activiteiten, van het CBS. Ik heb hierover in deze fase nog geen overleg gevoerd met de provincie Limburg. Indien de peiling tot vervolgacties aanleiding zou geven, dan zal alle zorgvuldigheid worden betracht die daarbij hoort. Overigens reken ik de provincie Limburg nadrukkelijk tot partner bij het voeren van open en reëel overleg over het CBS.


Ministerie van Economische Zaken Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Antwoord kamervragen over CBS '
Lees ook