Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over het mogelijke tekort aan cellen in de regio Groningen

12 februari 2003

Antwoorden op kamervragen van het kamerlid Rietkerk (CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over het mogelijke tekort aan cellen in de regio Groningen. (Ingezonden 22 november 2002)


---

1. Vraag

Zijn er in de politieregio Groningen voldoende politiecellen beschikbaar voor arrestanten en illegalen? Zo nee, hoeveel cellen komt u tekort?

1. Antwoord

In antwoord op recente soortgelijke vragen van het lid Dittrich (d.d. 6 augustus 2002 met kenmerk 2010213510 over het benutten van leegstaande politiecellen in Veendam) heb ik de Kamer reeds gemeld dat de regiopolitie Groningen beschikt over 34 gebruiksklare politiecellen, verspreid over de politiebureaus in Groningen, Delfzijl en Veendam, waarvan er 27 ook daadwerkelijk worden gebruikt. De reden om de 7 cellen in Veendam niet te gebruiken is gelegen in de door het korps Groningen gemaakte afweging ten aanzien van de met het openhouden van het cellencomplex gemoeide kosten, waarbij het korps tot het besluit is gekomen het cellencomplex te sluiten. De 27 cellen in Groningen en Delfzijl zijn over het algemeen toereikend voor de onderbrenging van arrestanten en vreemdelingen. Indien zich een tekort aandient wordt dat voornamelijk veroorzaakt door het relatief grote beroep dat op de celcapaciteit wordt gedaan voor de onderbrenging van inbewaringgestelden en veroordeelden. Tussen de politieregio en het openbaar ministerie (OM) te Groningen is ongeveer anderhalf jaar geleden afgesproken dat het OM, vanwege het structurele tekort aan cellen in huizen van bewaring, in beginsel een vast beroep kan doen op ongeveer 10 cellen voor de onderbrenging van deze categorie personen. In de praktijk ligt de door het OM gevraagde cellencapaciteit regelmatig hoger.

Overigens heeft de korpsbeheerder mij, in samenspraak met de hoofdofficier van justitie te Groningen, bericht dat het overleg met het ministerie van Justitie over een verruiming van de (financiële) middelen ter realisering van deze afspraak, waarnaar in de beantwoording van de vragen van het lid Dittrich wordt verwezen, naar het zich laat aanzien op afzienbare termijn positief zal worden afgerond. Op basis daarvan zou het aantal te gebruiken cellen met circa 7 kunnen worden uitgebreid. Voor het overige wordt verwezen naar de reeds gememoreerde beantwoording van de vragen van het lid Dittrich.

De vraag hoeveel cellen de politieregio Groningen tekort komt is in het licht van het vorenstaande niet eenduidig te beantwoorden. Zoals ook bij de beantwoording van de door het lid Dittrich gestelde vragen is aangegeven, zijn er incidenteel momenten dat het aanbod van arrestanten groter is dan de hoeveelheid cellen, bijvoorbeeld in geval van grootschalig politieoptreden (een structureel gemiddelde is daarin moeilijk aan te geven). Het is mede uit doelmatigheidsoogpunt voor de korpsen niet doenlijk om structureel te investeren in overcapaciteit om dit mogelijke piekaanbod op te vangen, mede omdat deze cellen een groot deel van de tijd leeg zouden staan. Om de incidentele pieken op te vangen kunnen korpsen een beroep doen op beschikbare celcapaciteit van andere politieregio's.

2. Vraag

Rapporteren de regiokorpsen van de politie aan u over het aantal heenzendingen wegens plaatsgebrek in politiecellen? Zo nee, waarom niet?

2. Antwoord

Ik hecht er in dit verband aan voorop te stellen dat conform de Instructie registratie en melding heenzendingen wegen plaatsgebrek, kenmerk 20021005, van het College van procureurs-generaal enkel heenzendingen (wegens een tekort aan cellen) van verdachten, die op grond van een rechterlijk bevel tot voorlopige hechtenis in een politiecel of in een huis van bewaring dienen te worden ingesloten, worden geregistreerd en door het College aan mijn ambtgenoot van justitie worden gemeld.

Wegzendingen als gevolg van een tekort aan (politie)cellen van personen die op een andere grond dienen te worden ingesloten, bijvoorbeeld vreemdelingenbewaring vallen niet onder bovengenoemde instructie. Ook in de verantwoordingsrelatie tussen de korpsbeheerders en mij wordt in een verplichting tot registratie (door de regiokorpsen) van die wegzendingen niet voorzien. De korpsbeheerder van de politieregio Groningen heeft mij overigens laten weten dat in deze regio inmiddels wel in het BPS (bedrijfsprocessensysteem) de technische mogelijkheid is geschapen om dergelijke wegzendingen te registreren. De betreffende functionarissen van het korps hebben inmiddels de opdracht gekregen in voorkomende gevallen van deze faciliteit gebruik te maken.

In het regulier overleg met de hoofdcommissarissen en de korpsbeheerders zal de wenselijkheid van (verbetering en uniformering van de) registraties op dit punt binnenkort door mij aan de orde worden gesteld.

3. Vraag

Is het waar dat in week 45 illegale Russen en Joegoslaven zijn heengezonden in de regio Groningen? Komen deze ook voor in uw registraties? Zo nee, waarom niet?

3. Antwoord

De korpsbeheerder van de politieregio Groningen heeft mij bericht dat in week 45 drie Russen en één Joegoslaaf door de Duitse Bundesgrensschutz in de nachtelijke uren werden aangetroffen, die niet rechtmatig in de Europese Unie bleken te verblijven en kennelijk vanuit Nederland naar Duitsland reisden. Zij werden via de Koninklijke Marechaussee overgedragen aan de Vreemdelingendienst van de regiopolitie Groningen teneinde hen in vreemdelingenbewaring te nemen in afwachting van verwijdering naar het thuisland. Inderdaad kon die bewaring wegens een gebrek aan celruimte niet geëffectueerd worden.

Deze wegzendingen komen niet voor in de registraties. Zij vallen niet onder het bereik van de in antwoord 2 genoemde instructie van het College van procureurs-generaal en zijn derhalve - u zie het antwoord op vraag 2 - niet geregistreerd en door het College aan mijn ambtgenoot van Justitie gemeld.


---
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Antwoord Kamervragen over cellentekort in politieregio Groningen '
Lees ook