Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uw brief : 18-5-1999, Uw kenmerk: 2989913060, Ons nummer D99001637 , Datum 25 mei 1999

Onderwerp: Vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel over het gebruik van clusterbommen in Joegoslavië

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid der Staten-Generaal, de heer Van Bommel.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

Bijlage behorende bij de brief van de Minister van Defensie nr. D 99001637, d.d. 25 mei 1999

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de heer Van Bommel (SP) van 17 mei 1999 (2989913060)

vraag1: Kent u het bericht dat er een clusterbom op een woonwijk in Vladicin Han zou zijn neergekomen? 1)

antwoord: Nee. Ook de Navo is niets bekend van een op een woonwijk in Vladicin Han neergekomen clusterbom.

vraag 2: Hoe verhoudt dit bombardement zich tot uw bewering in het Algemeen Overleg van 11 mei dat clusterbommen alleen worden gebruikt bij militaire doelen zoals vliegvelden?

antwoord: Bombardementen met clusterbommen worden alleen uitgevoerd op grotere militaire doelen, waarbij de kans op collaterale schade laag is. Vliegvelden behoren tot deze groep doelen.

vraag 3: Van welke hoogte worden clusterbommen boven Joegoslavië afgeworpen?

vraag 4: Bent u van mening dat het afwerpen van clusterbommen van die hoogte verantwoord is gezien de grote kans op bijkomende schade aan burgerdoelen? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo neen, bent u bereid gezien de risico's van schade aan burgerdoelen de inzet van dit wapen bij het militair comité van de NAVO-raad ter discussie te stellen?

antwoord 3 en 4: . Clusterbommen zijn ontworpen om vanaf een zodanige hoogte te worden afgeworpen dat zij nauwkeurig op het doel kunnen worden gebracht. Het besluit tot inzet van clusterbommen wordt afgestemd op de aard van de doelen. De kans op collaterale schade wordt nadrukkelijk betrokken bij de doelkeuze.

1) NOS-journaal, 13 mei jl. Nederland 1, 9.30 uur
_________________________________________________________________

Deel: ' Antwoord kamervragen over clusterbommen in Joegoslavië '
Lees ook