Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Sub-Sahara Afrika

Afdeling Zuidelijk Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 5 februari 1999
Kenmerk 192/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van het lid Karimi over

Cubaanse troepen in Angola

Zeer geachte Voorzitter,

Met verwijzing naar de brief van 5 februari 1999, kenmerk 2989907220, van de Griffier van uw kamer, waar bijgevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij u ingediende vragen, doe ik u hierbij mijn antwoord op de gestelde vragen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

_________________________________________________________________

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Karimi over Cubaanse troepen in Angola.

Vraag 1:

Heeft u kennis genomen van het artikel "Cubans return to Angola", het artikel "Castro schickt Elitetruppen? en de berichtgeving van de BBC Worldservice van 21 januari jl. over betreffend onderwerp?

Antwoord:

Ja

Vraag 2:

Heeft u bronnen die de vermeende aanwezigheid van Cubaanse troepen in Angola bevestigen of ontkennen of/het weigeren en uitzetten van Portugese journalisten?

Vraag 3:

In hoeverre worden deze berichten bevestigd door de aldaar aanwezige VN waarnemers?

Antwoord vraag 2 en 3:

Navraag bij meerdere bronnen heeft geen bevestiging opgeleverd van de aanwezigheid van Cubaanse troepen in Angola. Enkele bronnen ontkennen dat er van zo'n aanwezigheid sprake is. Dat de Angolese regering buitenlandse militaire adviseurs - te onderscheiden van reguliere eenheden - op ad-hoc basis heeft ingehuurd is vrijwel zeker. Over exacte aantallen en nationaliteit van dezeadviseurs beschik ik niet. Wel is bekend dat Cubaanse burgers, waaronder artsen en verpleegkundigen, al lange tijd in Angola werkzaam zijn.

Zowel vanuit Luanda als vanuit Lissabon is mij bevestigd dat de Portugese journaliste, verantwoordelijk voor het eerste persbericht, niet langer welkom is in Angola. Dit geldt eveneens voor collega journalisten die bij hetzelfde dagblad werkzaam zijn.

Vraag 4:

Hoe beoordeelt u de berichten over de aanwezigheid van Cubaanse troepen in Angola?

Antwoord:

Blijkens het antwoord op de vragen 2 en 3 kan bij deze berichtgeving een vraagteken worden geplaatst.

Vraag 5:

Kunt u de vragen voor 7 februari 1999 beantwoorden dit in verband met de aanstaande ambtsmissie naar Cuba?

Antwoord:

Ja.

Deel: ' Antwoord kamervragen over Cubaanse troepen in Angola '




Lees ook