Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de hofjacht

Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 14:5


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 maart 2000

Onderwerp:

Vragen van het lid der Tweede Kamer, Poppe inzake de hofjacht

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen het antwoord op de vragen, gesteld door de heer Poppe (SP), over de hofjacht.


1

Neen, de inzet van de regiopolitie is beperkt van omvang en wordt niet apart begroot.

In het verleden is gebleken dat handhaving van de openbare orde alsmede de veiligheid van het aanwezige publiek soms inzet van de regiopolitie wettigt.


2

De houten wig wordt gebruikt om het vlees van het geschoten dier snel te laten afkoelen om bederf tegen te gaan.


3

In het buitenland woonachtige personen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten en die aan een drijfjacht op wilde zwijnen willen deelnemen zijn van het zwartwildbrevet vrijgesteld indien door een door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingestelde commissie is vastgesteld dat hun jachtervaring en schietvaardigheid ten minste voldoen aan de eisen gesteld in het reglement op het zwartwildbrevet.


4

De snelheid van wilde zwijnen op de Veluwe wordt niet gecontroleerd. Uit informatie is gebleken dat de maximum snelheid kan worden geschat op ca. 45-50 km p.u. De eisen gesteld aan het verkrijgen van het zwartwildbrevet in aanvulling op de eisen die de Jachtwet stelt aan de jacht acht ik toereikend.


5

Geschoten wilde zwijnen die worden aangeboden aan vrijwild-verwerkingsinrichtingen dienen aan een zogenaamde post-mortem keuring te worden onderworpen, conform de door de Richtlijn 92/45/EG opgelegde procedures.


- Deze -
Deze keuring is bedoeld om vast te kunnen stellen of het wilde zwijn inderdaad door bejaging is verkregen en of het geen afwijkingen vertoont die het ongeschikt maakt voor menselijke en/of dierlijke consumptie.

Deze keuring wordt uitgevoerd door keuringsdierenartsen of keurmeesters van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. Het uit deze inrichtingen afkomstige vlees van wilde zwijnen mag afgezet worden in het intracommunautaire handelsverkeer.

In de praktijk zijn omissies opgetreden bij wildkeuringen. De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees is bezig een Plan van Aanpak op te stellen om de volledigheid van de wildkeuringen verder te verbeteren.

De bovengenoemde Richtlijn is niet van toepassing op het afstaan door de jager aan de consument, eindverbruiker of kleinhandelaar van kleine hoeveelheden vrij wild.

De jager mag kleine aantallen geschoten wilde zwijnen rechtstreeks leveren aan kleinhandelaren en mag kleine hoeveelheden vlees van geschoten wilde zwijnen leveren aan eindverbruikers, zoals restaurants. Op deze bedrijven zijn de bepalingen van de Warenwet van toepassing. De controle hierop wordt uitgevoerd door de Inspectie Waren
& Veterinaire Zaken. Deze dienst controleert steekproefsgewijs op de hygiëne en deug-delijkheid van de producten die in deze bedrijven aan de consument worden aangeboden. Deze controles kunnen alle willekeurige tijdstippen tussen het afschieten en het consumeren van het zwijn betreffen. Gezien de bevindingen van de Inspectie W&V (met betrekking tot deze rechtstreekse levering) tot nu toe, is er geen sprake van een uit oogpunt van volksgezondheid ongewenste situatie. Het repressieve toezicht van de Inspectie biedt hier afdoende garanties.

Overigens is 15% van de totale Nederlandse wildconsumptie van eigen bodem.

Het merendeel van dit afschot wordt in
vrij-wildverwerkingsinrichtingen verwerkt.

Slechts een zeer klein deel van het geschoten wild wordt dus door de jager zelf geconsumeerd dan wel direct afgezet naar restaurant of kleinhandelaar.


6

Ja. Echter de keuze van de jachtmethode staat vrij aan iedere jachthouder.

Het standpunt van SBB is voor mij geen aanleiding het algemeen beleid inzake jachtmethodes aan te passen.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen over de hofjacht '
Lees ook