Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.733 aankoop diamanten uit liberia en ivoorkust
Gemaakt: 13-3-2000 tijd: 11:41


3

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 maart 2000

Betreft

Beantwoording vragen van het lid Karimi inzake een verbod op de aankoop van diamanten uit Liberia en Ivoorkust

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 27 januari 2000, kenmerk 2990005870, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Karimi.

Vraag 1:

Heeft u kennisgenomen van de oproep tot een verbod op de aankoop van diamanten uit Liberia en Ivoorkust van de Canadese Organisatie Partnership Canada-Africa (PAC) naar aanleiding van haar rapport "The Heart of the Matter"? Wat is uw reactie op deze oproep? Bent u bereid deze oproep te ondersteunen en het onderwerp in de Veiligheidsraad aan de orde te stellen?

Antwoord

Ja. De oproep van de Organisatie Partnership Canada-Afrika (PAC) tot een verbod op de aankoop van diamanten uit Liberia en Ivoorkust vormt onderdeel van een reeks van aanbevelingen van PAC. Een eventueel embargo ten aanzien van diamanten uit deze landen zal in samenhang met de overige aanbevelingen op onder meer effectiviteit en haalbaarheid moeten worden beoordeeld. De problematiek van de handel in diamant is uitermate complex, mede gezien de vele 'stakeholders', en vraagt om een zorgvuldige internationale aanpak. Nederland heeft onlangs in de Veiligheidsraad opgeroepen tot een discussie over de illegale exploitatie van grondstoffen ten behoeve van oorlogvoering.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de kritiek in het rapport "The Heart of the Matter" over de Antwerpse diamantenmarkt?

Antwoord

Het rapport is kritisch ten aanzien van de regulering van de Belgische diamantindustrie, waarbij de in Antwerpen gevestigde Hoge Raad voor Diamant een belangrijke rol speelt. De kritiek - waarover ik in dit stadium geen oordeel wil noch kan uitspreken - is naar ik aanneem bekend bij onze Zuiderburen.

Het Belgisch buitenlands beleid ten aanzien van Afrika beschrijft terzake van handel in diamant onder meer, dat België een dialoog met geïnteresseerde landen en de VN voert om bij te dragen aan een ruimere controle op dit handelsverkeer en tot vermindering van wapenhandel in Afrika. Het Belgische Departement van Buitenlandse Zaken werkt in dat kader samen met het Belgische Departement van Economische Zaken aan de uitvoering van de VN-sancties tegen de Angolese rebellen van UNITA.

Vraag 3:

Heeft de Belgische regering ingevolge artikel 8 van de EU Verordening
1705/98 de Commissie en de lidstaten op de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen in verband met de uitvoering van de EU-Verordening? Is er ingevolge artikel 8 van de EU Verordening informatie verschaft door de lidstaten?

Antwoord

De Nederlandse regering heeft geen informatie van de regering van België, van andere lidstaten dan wel van de Commissie ontvangen over getroffen maatregelen op basis van artikel 8 van de EU-Verordening.

Vraag 4:

Kunt u de Kamer uitleggen op welke wijze u toeziet op de naleving van de EU Verordening? Welke maatregelen heeft u genomen om de Verordening daadwerkelijk uit te voeren?

Antwoord

Sinds 1 juli 1998 is het op basis van resoluties 1173 en 1176 van de VN-Veiligheidsraad verboden direct of indirect diamanten in te voeren uit Angola, indien deze niet zijn voorzien van een certificaat van oorsprong, afgegeven door de Angolese regering. Met Verordening (EG) nr.1705/98 werd dit verbod vastgelegd in Europees recht. Zoals bekend werkt een Europese verordening rechtstreeks, zodat het verbod sindsdien ook op Nederlandse ingezetenen van toepassing is. Nederland heeft overtreding van het verbod strafbaar gesteld middels het Sanctiebesluit Angola 1998. De douane is belast met de controle op de naleving van de sancties aan de Nederlandse buitengrenzen van de EU, zoals de lucht- en zeehavens. Daartoe wordt, alvorens diamanten in het vrije verkeer van de Gemeenschap komen, de herkomst geverifieerd op basis van 'certificaten van oorsprong'. Tenslotte beschikt de Economische Controle Dienst van het Ministerie van Economische Zaken ook op het gebied van de controle op de naleving van sanctieregelgeving over toezichts- en opsporingsbevoegdheden.

Vraag 5:

Zijn er initiatieven mogelijk door de Nederlandse regering of de Commissie om de Antwerpse diamantenmarkt te onderzoeken op de naleving van de sancties?

Antwoord

Voor de controle op naleving van de sancties zijn de nationale autoriteiten van de individuele EU-lidstaten verantwoordelijk. Indien een lidstaat de Commissie in kennis stelt van schendingen van sancties of problemen met de handhaving daarvan, kan de Commissie daarop passende maatregelen voorstellen.

Zie ook antwoord op vraag 6.

Vraag 6

Bent u bereid de Kamer te informeren over de presentatie van Robert Fowler in de VN Veiligheidsraad d.d. 18 januari '00? Wat is er naar aanleiding van deze presentatie in de Veiligheidsraad afgesproken over het houden van toezicht en controle op de sancties tegen diamantenverkoop door UNITA? Kunt u bevestigen dat generaal Jacinto Bandua, die binnen UNITA verantwoordelijk was voor de logistiek, aan Robert Fowler informatie heeft gegeven over de leveranties van wapens uit Oost-Europa? Beschikt u of zou u kunnen beschikken over deze informatie? Welke mogelijkheden ziet u naar aanleiding van de hierboven genoemde informatie, om in EU verband acties tegen wapenleverancies uit Oost-Europa te ondernemen?

Antwoord

De zitting van de VN-Veiligheidsraad op 18 januari j.l. was een openbaar debat over de situatie in Angola, voor pers en publiek toegankelijk, waarover ook uitgebreid is bericht in de media. Een belangrijk aspect dat tijdens de briefing aan de orde kwam, was de meest recente reis van Ambassadeur Fowler naar Angola. Naast gesprekken met de Angolese regering, heeft de heer Fowler de gelegenheid gekregen wapentuig te inspecteren dat was buitgemaakt op UNITA rebellen. Tevens heeft hij gesproken met enkele overlopers uit UNITA gelederen. Het complete verslag van betreffende VR-bijeenkomst gaat u hierbij toe (VN document S/PV.4090).*)

Gezien het publieke karakter van de betreffende Veiligheidsraadbijeenkomst zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van de sancties tegen UNITA. De briefing van Ambassadeur Fowler was een tussentijds verslag aan de Veiligheidsraad in zijn capaciteit van voorzitter van het VN-sanctiecomité Angola. Het onderzoek van de expert-panels naar de schendingen van het sanctieregime is nog in volle gang. In maart zullen deze panels hun eindrapport met aanbevelingen presenteren aan het VN-sanctiecomité Angola en aan de Veiligheidsraad. Dit eindrapport zal aanbevelingen bevatten over de wijze waarop het sanctieregime effectiever kan worden gemaakt. De Veiligheidsraad zal debatteren over de aanbevelingen.

Ambassadeur Fowler heeft in zijn presentatie aangegeven dat particulieren afkomstig uit onder meer Oost-Europese landen bij wapenhandel in opdracht van UNITA betrokken zijn. Hij voegde daaraan toe niet over aanwijzingen te beschikken dat Oost-Europese regeringen een aandeel hebben in dergelijke illegale transacties.

Nederland zal zich inzetten voor een zo effectief mogelijke toepassing van het sanctieregime. Het ligt voor de hand dat de uitkomst van de discussie terzake in de VR tevens zal worden besproken in EU-verband.

Vraag 7

Bent u bereid, zodra het onderzoeksrapport van Robert Fowler over de schendingen van het handelsembargo tegen UNITA is verschenen, het rapport naar de Kamer te sturen?

Antwoord

Naar verwachting zal het onderzoeksrapport van Ambassadeur Fowler in de loop van maart a.s. gereed komen en vervolgens door de Veiligheidsraad in behandeling worden genomen. De desbetreffende VN-documenten zullen uw Kamer toegaan.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over diamanten uit Liberia en Ivoorkust '


Lees ook