Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Sub-Sahara Afrika

Afdeling Westelijk Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 21 januari 1999
Kenmerk 88/99
Blad 1/4
Bijlage(n) 2
Betreft Beantwoording vragen van het lid Marijnissen

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 14 januari 1999, kenmerk 2989905640, , waarbij gevoegd waren de door het lid Marijnissen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

_________________________________________________________________

Vraag 1

Kent u het bericht dat in het zuiden van Nigeria sinds 29 december jl. enkele tientallen mensen om het leven zijn gekomen bij vreedzame demonstraties met als doel herstelbetalingen van Shell te eisen voor de door haar aangebrachte milieuschade?

Antwoord 1

Ja. Het precieze aantal doden in de Niger-delta is overigens moeilijk vast te stellen. Oorzaak is een combinatie van stammenoorlog en verzet tegen het centraal gezag, met name over de verdeling van de opbrengsten van de olie-industrie. Vreedzame demonstraties komen zelden voor. De meeste demonstraties ontaarden in geweldadigheden. De eisen die de plaatselijke bevolking gewoonlijk stelt zijn een evenrediger verdeling van de olieopbrengsten die nu, conform de Federale Grondwet, naar de centrale regering gaan.

Vraag 2

Wat is uw reactie op deze nieuwe golf van onderdrukking door de Nigeriaanse overheid?

Antwoord 2

De golf van gewelddadigheden werd in beweging gezet door het aflopen van het z.g. Kaiama ultimatum van de Ijaw Youth op 30 december van het vorige jaar, dat van de Nigeriaanse regering verregaande autonomie over het gebied van de delta eist.

Het niet voldoen aan dit ultimatum leidde tot geweldadigheden, het uitroepen van de noodtoestand en een verplaatsing van naar verluidt
10.000 man troepen naar Bayelsa State en de hoofdstad Yenagoa. In de daarop volgende ongeregeldheden zijn zowel onder de Ijaw jeugd als onder de militairen slachtoffers gevallen. Uiteraard betreur ik deze gebeurtenissen.

_________________________________________________________________

Vraag 3

Bent u bereid bij de Nigeriaanse regering protest aan te tekenen tegen deze recente voorbeelden van schending van de mensenrechten? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3

Ik ben bereid mijn zorg over de ontwikkelingen in de Niger-delta in EU verband aan de orde te stellen en te bepleiten deze problematiek bij de Nigeriaanse regering op te brengen.

Vraag 4

Bent u bekend met het feit dat Shell op 2 januari jl. 26 Nigeriaanse soldaten in haar Kolo Creek installatie heeft toegelaten en voorziet in het voedsel voor deze militairen?

Antwoord 4

Neen, dat is mij niet bekend. Wel is duidelijk, dat de overheid een groot aantal van de in de Delta werkzame bedrijven fysieke militaire bescherming biedt tegen sabotage.

Vraag 5

Deelt u de mening dat dit in strijd is met de sinds 1995 door Shell regelmatig gedane belofte «nooit meer achter een militair schild te werken»? Zo ja, bent u bereid Shell hierop aan te spreken?

Antwoord 5

Mij is die belofte van Shell in algemene zin niet bekend.

Wel ben ik op de hoogte van uitspraken van Shell ten aanzien van de terugkeer van Shell in Ogoni-land. Zulks kan alleen plaatsvinden als de situatie dat toelaat en er niet langer een militair schild behoeft te worden opgetrokken.

_________________________________________________________________

Vraag 6

Kent u de oproep die de heer Silo Sorabjee,

VN-mensenrechtenrapporteur voor Nigeria, op 30 november jl. deed om te komen tot een onafhankelijk onderzoek naar de milieuschade die Shell in de Niger Delta heeft veroorzaakt, teneinde de onenigheid hierover tussen Shell en de lokale bevolking te slechten?

Antwoord 6

Ja, maar het gaat daarbij niet alleen om Shell, maar om de olie-industrie als geheel.

Vraag 7

Bent u bereid deze oproep te ondersteunen en -zo mogelijk- actief mee te werken aan het tot stand komen van een dergelijk onderzoek? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken?

Antwoord 7

Een onafhankelijk onderzoek naar de milieuproblematiek in de Niger-delta lijkt mij in het belang van alle partijen.

Ik ben graag bereid om te bezien op welke wijze de Nederlandse overheid een dergelijk onderzoek zou kunnen bevorderen.

Deel: ' Antwoord kamervragen over doden bij demonstraties in Nigeria '
Lees ook