Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Golfstaten

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 19 maart 1999
Kenmerk DAM/GO-119/99
Blad /3
Bijlage(n)
Betreft Antwoord op vragen van kamerlid Wilders over de Fatwa ten aanzien van Salman Rushdie

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 3 maart jl., kenmerk no.
2989908870, van de Griffier Uwer Kamer, waarbij mij toegingen de door het lid Uwer Kamer Wilders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen,

Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Wilders (VVD) over de Fatwa ten aanzien van Salman Rushdie (3 maart
1999).

Vraag 1.

Hebt u kennis genomen van het bericht dat de Iraanse minister van Cultuur onlangs heeft gesteld dat de Fatwa ten aanzien van Salman Rushdie van kracht blijft?

Antwoord 1.

Ja.

Vraag 2.

Zo ja, is deze uitspraak in strijd met letter en geest van de afspraak, tussen de Britse minister van Buitenlandse Zaken Cook en zijn Iraanse Kamal Kharrazi, die behelst dat het in 1989 uitgevaardigde bevel om de schrijver te vermoorden wordt ingetrokken?

Vraag 3.

Bent u bereid om zowel in EU-verband te pleiten voor een veroordeling van de uitspraak van de Iraanse Minister van Cultuur als in bilateraal verband blijk te geven van uw ongenoegen over genoemde uitspraak?

Antwoord 2 en 3.

In de afspraak, zoals deze tussen de Britse en Iraanse Ministers van Buitenlandse Zaken op 24 september 1998 is overeengekomen, is niet gesteld dat de fatwa herroepbaar zou zijn, maar slechts dat de Iraanse regering niet de intentieheeft om acties te ondernemen die het leven van Salman Rushdie bedreigen.

Inderdaad heeft de Minister van Cultuur gezegd dat de fatwa van kracht blijft, maar hij heeft tevens verklaard dat de Iraanse regering niets zal ondernemen om de fatwa uit te voeren.

Derhalve zie ik geen aanleiding om de Iraanse regering aan te spreken.

Deel: ' Antwoord kamervragen over Fatwa Salman Rushdie '
Lees ook