Tweede Kamer der Staten Generaal


26925000.003 verslag houdende vr-antw gemeentefonds 1999
Gemaakt: 15-12-1999 tijd: 15:23


3


26925 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld 14 december 1999

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, *) belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer in de vorm van een lijst van vragen verslag uit te brengen. De door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.

VRAGEN


1.

Is de honorering van bezwaarschriften van gemeenten op het punt van de huisvesting onderwijs een plotselinge ontwikkeling of een trend die gaat doorzetten? (AU/IU huisvesting onderwijs)


2.

Hoe valt de onderuitputting van de Raad voor de financiële verhoudingen te verklaren (minder vergaderingen/apparaatskosten etc)?

ANTWOORDEN


1

Is de honorering van bezwaarschriften van gemeenten op het punt van de huisvesting onderwijs een plotselinge ontwikkeling of een trend die gaat doorzetten? (AU/IU huisvesting onderwijs)

Nee. In 1997 zijn de beschikkingen opgemaakt voor de integratie-uitkering onderwijshuisvesting. Een aantal gemeenten heeft in 1997 bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de integratie-uitkering. Op dit moment lopen er nog vier bezwaarschriften (Brielle, Hilversum, Middelharnis en Breda) en één beroepschrift (Tilburg). De verwachting is dat de rechtbank binnenkort zal beslissen over het laatstgenoemde beroepschrift. Met betrekking tot de bezwaarschriften is met de betreffende gemeenten afgesproken dat de uitspraak over het beroepschrift zal worden afgewacht. Nadien zullen deze bezwaarschriften zo spoedig mogelijk worden afgehandeld. Naar verwachting zullen in 2000 alle bezwaren zijn afgedaan.


2

Hoe valt de onderuitputting van de Raad voor de financiële verhoudingen te verklaren (minder vergaderingen/apparaatskosten, etc)?

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft in 1999 minder uitgegeven aan het inhuren van externe deskundigheid dan aanvankelijk werd begroot. Overigens is op te merken dat het saldo van deze onderuitputting wordt teruggeboekt naar de gemeentefonds.

De voorzitter van de commissie,

De Cloe

De griffier van de commissie,

Coenen


1) Samenstelling:

Leden

Schutte (GPV)

Te Veldhuis (VVD), ondervoorzitter

De Cloe (PvdA), voorzitter

Van den Berg (SGP)

Van de Camp (CDA)

Scheltema-de Nie (D66)

Van der Hoeven (CDA)

Van Heemst (PvdA)

Noorman-den Uyl (PvdA)

Oedayraj Singh Varma (GL)

Dankers (CDA)

Hoekema (D66)

Rijpstra (VVD)

Cornielje (VVD)

O.P.G. Vos (VVD)

Rehwinkel (PvdA)

Luchtenveld (VVD)

Wagenaar (PvdA)

De Boer (PvdA)

Duijkers (PvdA)

Verburg (CDA)

Rietkerk (CDA)

Halsema (GL)

Kant (SP)

Balemans (VVD)

Plv. leden

Rouvoet (RPF)

Van Beek (VVD)

Zijlstra (PvdA)

Ravestein (D66)

Van Wijmen (CDA)

Augusteijn-Esser (D66)

Balkenende (CDA)

Barth (PvdA)

Gortzak (PvdA)

Rabbae (GL)

Wijn (CDA)

Dittrich (D66)

Cherribi (VVD)

Nicolaï (VVD)

Van den Doel (VVD)

Van Oven (PvdA)

Brood (VVD)

Apostolou (PvdA)

Kuijper (PvdA)

Belinfante (PvdA)

Mosterd (CDA)

Eurlings (CDA)

Van Gent (GL)

Poppe (SP)

Essers (VVD

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over gemeentefonds 1999 '
Lees ook