Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.703 het amerikaanse nmd-programma

Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 14:44


3

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 februari 2000

Betreft

Vragen van de leden Vos en Harrewijn over het Amerikaanse NMD-programma

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 4 februari jl., kenmerk 2990006330, waarbij gevoegd waren de door de leden Vos en Harrewijn overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer, mede namens de Minister van Defensie, U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoorden van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer De Grave, Minister van Defensie, op de vragen van de leden Vos en Harrewijn.

Vraag 1Bent U op de hoogte van het artikel 'Britten bang voor Star Wars'?1

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat in het kader van het Amerikaanse National Missile Defense programma (NMD) ook mogelijke voorzieningen op Brits grondgebied worden getroffen? Zo ja, kunt U de Kamer hierover nader informeren?

Antwoord

Het is bekend dat een op Brits grondgebied gelegen radarpost waarschijnlijk moet worden verbeterd als president Clinton zou besluiten tot plaatsing van een National Missile Defense (NMD)-systeem. Het VK heeft nog geen formeel verzoek gekregen van de Amerikaanse regering om voor dit doel van de radar in het VK gebruik te mogen maken. De Britse regering verwacht een dergelijk verzoek ook niet eerder dan nadat in de VS een besluit is genomen over NMD.


1 Trouw, 2 februari jl.

Vraag 3

Hoe beoordeelt U deze Britse en Amerikaanse activiteiten? Ten opzichte van het ABM-verdrag? Bent U het ermee eens dat deze activiteiten mogelijk in strijd zijn met het ABM-verdrag? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Plaatsing van een NMD-systeem zou strijdig zijn met het ABM-verdrag in zijn huidige vorm. De VS onderstreept echter dat zij waarde blijft hechten aan de in dit verdrag vervatte waarborgen voor het strategische evenwicht tussen Rusland en de VS. Zij wil het in overleg met Rusland zo aanpassen dat plaatsing van een beperkt systeem tegen raketten van risicolanden en de daarvoor benodigde verbetering van radarposten is toegestaan. Artikel 14 van het verdrag maakt aanpassing mogelijk. Tot dusver heeft Rusland afwijzend gereageerd op Amerikaanse voorstellen terzake.

Vraag 4

Hoe beoordeelt U het verweer van de Amerikanen dat het NMD-programma niet tegen Rusland en China gericht is, en dat genoemde staten de Amerikaanse technologie kunnen overnemen?

Vraag 6

Bent U het met President Chirac eens dat de Brits-Amerikaanse activiteiten het strategisch evenwicht tussen grote militaire mogendheden ontregelen en een nieuwe kernwapenrace kunnen ontketenen?

Antwoord

De Amerikaanse regering beklemtoont dat het beoogde - beperkte - NMD-systeem is gericht op de bescherming van het Amerikaanse vasteland tegen de toegenomen dreiging van lange-afstandraketten van risicolanden als Noord-Korea, dus niet tegen Rusland of China. Om die reden gaan de Amerikaanse plannen uit van een beperkt systeem dat in staat is slechts enkele tientallen raketten te onderscheppen. Zo'n systeem zal weinig kunnen uitrichten tegen grootschalige aanvallen met lange-afstandraketten op Amerikaans grondgebied. Het NMD-systeem in de nu beoogde opzet vormt derhalve ook geen rechtstreekse bedreiging voor het strategische evenwicht tussen de VS en Rusland. De kans op een hernieuwde kernwapenwedloop tussen deze landen is mede daardoor niet erg groot. Wel is de regering bezorgd over de mogelijke gevolgen van plaatsing van het NMD-systeem voor het proces van nucleaire wapenbeheersing en ontwapening, zoals reeds in het antwoord op vraag 3 aangegeven. Zij heeft deze bezorgdheid ook uitgesproken tegenover Amerikaanse gesprekspartners.

Vraag 5

Erkent U dat de Britse en Amerikaanse activiteiten de relaties binnen de ABM-verdragstaten, in het bijzonder met Rusland en China ernstig kunnen schaden?

Antwoord

Het ABM-verdrag is een bilateraal verdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland. Het Verenigd Koninkrijk en China zijn geen verdragspartijen. De gevolgen van een besluit tot plaatsing van het NMD-systeem voor de betrekkingen van de VS met Rusland en China zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder dit gebeurt. De Regering moedigt de VS aan alle mogelijke consequenties van de eventuele plaatsing in ogenschouw te nemen bij de besluitvorming hierover.

Vraag 7Hoe wordt binnen de NAVO gedacht over dit soort activiteiten?

Antwoord

Formeel gesproken is het NMD-programma geen onderwerp van overleg binnen de NAVO. Wel is de VS bereid gebleken de bondgenoten te raadplegen over hun voornemens. De regering moedigt de VS aan met de bondgenoten in gesprek te blijven over de mogelijke implicaties van een NMD-systeem op Amerikaans grondgebied.

Vraag 8Wat betekent deze Amerikaans-Britse samenwerking op zo'n omstreden terrein voor de Europese samenwerking op defensie- en veiligheidsgebied?

Antwoord

De plannen voor NMD betreffen de verdediging van het Amerikaanse grondgebied. Er is derhalve geen directe relatie met de Europese samenwerking op veiligheids- en defensiegebied.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over het Amerikaanse NMD-programma '
Lees ook