Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.692 het case-screeningsmodel

Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 14:20


2

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 2 maart 2000

Onderwerp

Kamervragen m.b.t. case-screeningsmodel

In antwoord op uw brief van 15 februari 2000, nr. 299000940 deel ik u mede dat de vragen van het lid Niederer van uw Kamer over het case-screeningsmodel gehanteerd in het arrondissement Breda worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragensteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op de Kamervragen van de heer Niederer over het case-screeningsmodel (ingezonden 14 februari 2000,

nr. 2990006940)


----------------------------------------------------------------------
----------------------


1.

Ja.


2 en 4.

Case-screening kan beschouwd worden als een uitvloeisel van het opportuniteitsbeginsel, mits, zoals dat in het arrondissement Breda het geval is, gebeurt in afstemming met het Openbaar Ministerie en binnen tevoren door het Openbaar Ministerie gestelde kaders. Het vormt een objectief hulpmiddel bij het afstemmen van de beschikbare mankracht op het werkaanbod. Ten overvloede verwijs ik nog naar artikel 148 Wetboek van Strafvordering waarin wordt aangegeven dat de Officier van Justitie belast is met de opsporing van strafbare feiten en daartoe bevelen geeft aan de overige personen met de opsporing belast.

Het case-screeningsmodel dat de Nationale ombudsman betrokken heeft in het aan vraag 1 ten grondslag liggende onderzoek is inmiddels niet meer van kracht. Vanaf 1 september 1999 loopt er in het arrondissement Breda een pilot voor een nieuw case-screeningsmodel. Dit nieuwe model is totstandgekomen in samenwerking tussen Openbaar Ministerie en politie, op basis van de ervaringen met case-screening `oude stijl' en succesvolle ervaringen met dergelijke case-screening `nieuwe stijl' in andere regio's.

Het nieuwe model kent op een uniforme wijze punten toe aan vastgestelde criteria en indicatoren (prioriteitsindicatoren, opsporingsindicatoren en beleidsprioriteiten). De zaken die een score hebben van 200 of meer worden in beginsel in behandeling genomen. Deze case-screening wordt gedaan door de teamleiding in samenspraak of in overleg met de parketsecretaris op locatie. De parketsecretaris werkt in nauw overleg met en onder gezag van de officier van justitie. De screeners van het team zijn allen hulpofficier van justitie. Er is een computerprogramma ontwikkeld, dat een hulpmiddel is bij het objectief screenen van zaken aan de hand van een puntenschaal ofwel een meetlat.

Ter verduidelijking noem ik enkele voorbeelden.

Een aangifte van een fietsendiefstal, zonder enige daderindicatie en opsporingsindicatie (fiets niet herkenbaar, geen getuigen) scoort 20 punten en wordt op politieniveau opgelegd.

Een aangifte van een fietsendiefstal waarbij een signalement van de dader is gegeven wordt en de fiets duidelijk herkenbaar is door merk en kleur scoort 140 punten. Deze zaak wordt besproken met de parketsecretaris op lokatie, die namens de officier van justitie beslist of de politie de zaak in behandeling moet nemen.

Een aangifte van een fietsendiefstal waarbij de fiets met geweld afhandig is gemaakt en er een signalement is aan de hand waarvan de dader te traceren moet kunnen zijn levert 310 punten op. Deze zaak wordt door de politie in behandeling genomen.

De concrete zaken ( in casu vier aangiften van mishandeling) die de Nationale Ombudsman heeft beoordeeld, zouden op grond van het nieuwe pilotmodel ieder op zichzelf meer dan 200 punten scoren. Dit betekent dat deze aangiften op grond van het nieuwe model in behandeling zouden moeten worden genomen.


3.

De exclusieve toedeling van het vervolgingsrecht aan het Openbaar Ministerie vereist dat niet alleen de kaders vooraf worden gesteld, maar dat ook een controle plaatsvindt op zaaksniveau. In de pilot vindt deze controle plaats doordat de secretaris op locatie alle zaken met een score van tussen de 100 en 200 bespreekt met de politie. Zaken met een score van meer dan 200 ten aanzien waarvan de politie van oordeel is dat onderzoek daarnaar niet opportuun is, worden ook voorgelegd aan de onder gezag van de officier van justitie werkende parketsecretaris. Overigens kan er ten aanzien van zaken die niet in behandeling genomen worden een rechterlijke toetsing plaatsvinden doordat de direct belanghebbenden de mogelijkheid hebben om een klacht ex artikel 12 wetboek van strafvordering in te dienen. Bij zaken met een score van meer dan 100 wordt belanghebbenden gewezen op deze mogelijkheid.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over het case-screeningsmodel '
Lees ook