Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 993473
datum
30-09-1999

onderwerp
Kamervragen van de heer Poppe
(TRC 1999/3240) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie, de antwoorden op de vragen gesteld door de heer Poppe over hormoon-wetgeving (kenmerk 2989918230).

up

datum
30-09-1999

kenmerk
VVM. 993473

bijlage

1
Ja.

2
Ik ben op de hoogte van het bestaan van een speciale hormoneneenheid binnen het Belgische politieapparaat. Ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst hebben sinds maart 1999 een intensieve informatieuitwisseling met deze eenheid. Voor die tijd bestonden reeds contacten op incidentele basis. In de voortgangsrapportage hormonen-dossier die ik u heb toegestuurd ga ik verder in op de contacten met België.

3
De Belgische hormoonwetgeving behoort tot de strengste van de Europese Unie. Dit hangt samen met het maatschappelijke klimaat dat in België is ontstaan als gevolg van de moord op dierenarts Van Noppen, in 1995.

Gezien de grensoverschrijdende praktijken van de zogenaamde hormoonmaffia, is er aanleiding om de Nederlandse wetgeving aan te scherpen. In de voortgangsrapportage ga ik hier op in.

4
Zoals reeds in de voortgangsrapportage gemeld worden runderkarkassen zwaarder dan 600 kg voortaan door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees standaard in onderzoek genomen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Antwoord kamervragen over hormoon-wetgeving '
Lees ook