Ministerie van Economische Zaken Berichtnaam: Kamervragen Gerkens over programma energiebesparing door innovatie Nummer: 243 Datum: 06-03-2003

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Economische Zaken over het Programma energiebesparing door innovatie. (Ingezonden 25 februari 2003)

1 Klopt het dat het Programma energiebesparing door innovatie na afloop van de zesde tender op 19 september zal worden afgeschaft? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke subsidieprogramma s wilt u dan wel bezuinigen? 1)

2 Is de reden dat bovengenoemd programma waarschijnlijk zal sneuvelen dat u energiebesparing minder prioriteit wil geven? Zo ja, waarom? Zo neen, welke extra energiebesparingsmaatregelen stelt u voor?

3 Als het Programma energiebesparing door innovatie inderdaad sneuvelt, komt hier dan een andere regeling voor in de plaats? Zo ja, hoe gaat deze regeling eruit zien? Zo neen, waarom niet?


---
1) Staatscourant, 20 februari jl. Steun energiebesparende innovaties op de tocht.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, mr.drs. J.G. Wijn, heeft deze vragen als volgt beantwoord. Ministerie van Economische Zaken

1 Nee. Het programma Energiebesparing door Innovatie maakt wel deel uit van de bredere herorientatie op het totale instrumentarium van het energieonderzoek. Deze herorientatie is onderdeel van de implementatie van de nieuwe onderzoeksstrategie (EOS) gericht op het realiseren van een duurzame energiehuishouding. De implementatie van de nieuwe onderzoeksstrategie is aangekondigd in de EZ-begroting 2003 (Kamerstukken II, 2002-2003, 28600 XIII, nr. 2). Definitieve besluitvorming wordt aan het volgende Kabinet overgelaten.

2 en 3 Energiebesparing heeft een belangrijke plaats in de nieuwe onderzoeksstrategie en dus ook in de herorientatie op het instrumentarium van het energieonderzoek. Energiebesparing is immers voor het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen onontbeerlijk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord kamervragen over Kamervragen Gerkens over programma energie.. '
Lees ook