Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
GRR. 991104
datum
20-09-1999

onderwerp
Kampeerterreinen
(TRC 1999/2329) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede aan de hand van de informatie die de directeur SBB mij overeenkomstig artikel 23 van de verzelfstandigingswet SBB ter beschikking heeft gesteld, de beantwoording toekomen op de vragen die de leden Duijkers en Swildens-Rozendaal (beiden PvdA) hebben gesteld over het voornemen van NIVON/Stichting Natuurvriendenhuizen om het beheer en de exploitatie van de "SBB-kampeerterreinen" over te dragen aan een commerciële exploitant.

1, 2 en 3. Het voornemen van het NIVON is mij bekend. Op 23 december 1993 hebben Staatsbosbeheer en de vereniging Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON) een overeenkomst gesloten waarbij de zeven algemene kampeerterreinen van Staatsbosbeheer in erfpacht werden overgedaan aan het NIVON, met verlening van opstalrecht. In het erfpachtcontract zijn voor de duur van dat contract voorwaarden opgenomen die tot doel hebben het groene en rustige karakter van de kampeerterreinen en de kwaliteit van de natuurlijke omgeving te waarborgen. Die voorwaarden gelden onverkort voor de eventuele opvolgende erfpachters. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer kan het erfpachtrecht niet overgaan van het NIVON naar een volgende erfpachter. Ik acht dit voldoende zekerheid.

up

datum
20-09-1999

kenmerk
GRR. 991104

bijlage

4.
Ik ga ervan uit dat Staatsbosbeheer erop toeziet dat de exploitatie van de kampeerterreinen die in het geding zijn blijvend geschiedt overeenkomstig de voorwaarden van de erfpachtsovereenkomst.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Antwoord Kamervragen over kampeerterreinen '
Lees ook