Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Mensenrechten, Goed Bestuur en Democratisering

Afdeling Regionale en Mondiale Organisaties

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 27 januari 1999
Kenmerk DMD/RM-051/99
Blad /1
Bijlage(n) antwoorden kamervragen
Betreft Beantwoording vragen van kamerlid Van Ardenne-van der Hoeven over kindsoldaten

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 18 januari 1999, kenmerk 2989905910, waarbij gevoegd waren de door lid Van Ardenne-van der Hoeven overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, hebben wij de eer U als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

_________________________________________________________________

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken en mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) over kindsoldaten.

Vraag 1:

Hebt u kennisgenomen van het rapport van Amnesty International "In de vuurlinie" dat stelt dat de moderne oorlogvoering grotendeels een oorlog tegen kinderen is geworden?


1 De Volkskrant, 12 januari jl.

Antwoord

Ja.

Vraag 2:

Wat is uw opvatting over het feit, dat kindsoldaten worden gemolesteerd, tot gebruik van drugs en alcohol worden aangezet en misbruikt worden als seksslaven om zo zeer effectieve moordenaars en folteraars van hen te maken?

Antwoord

Deze praktijken achten wij weerzinwekkend en verwerpelijk.

Vraag 3:

Bent u bereid de positie van kindsoldaten zo spoedig mogelijk binnen de Europese Unie en de VN aan de orde te stellen?

Antwoord

Binnen de VN komt het onderwerp kindsoldatenregelmatig aan de orde in verschillende verbanden, waarbij Nederland zich actief opstelt.

Zowel door de VN-Mensenrechtencommissie te Genève als door de Derde Commissie tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York pleegt een resolutie te worden aangenomen inzake de rechten van het kind, waarin een hoofdstuk is gewijd aan kinderen in gewapend conflict. Staten en andere bij gewapende conflicten betrokken partijen worden hierin opgeroepen maatregelen te nemen om een einde te maken aan de inzet van kindsoldaten en zorg te dragen voor hun demobilisatie. Ook wordt steun uitgesproken voor het werk van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN (SVSG) inzake kinderen in gewapend conflict, de heer Otunnu, en worden staten opgeroepen met de SVSG samen te werken. Opgemerkt dient te worden dat Nederland in 1997 en 1998 de grootste donor was van de SVSG.

Tevens wordt in VN-kader onderhandeld over een facultatief protocol inzake kinderen in gewapend conflict bij het VN-Verdrag Rechten van het Kind waarin onder andere wordt beoogd de leeftijdsgrenzen voor de inzet van personen in gewapend conflict te verhogen.

In het recentelijk tot stand gekomen Statuut van het Internationaal Strafhof, waarbij Nederland een grote rol speelde, wordt de inzet van kindsoldaten in conflicten gekwalificeerd als een oorlogsmisdaad.

Binnen de EU komt het onderwerp aan de orde bijvoorbeeld in voorbereidende vergaderingen voor relevante VN-bijeenkomsten, maar ook in externe contacten, zoals tijdens de vorig najaar gehouden ministeriële conferentie EU-SADC (Southern African Development Community), waar in de gezamenlijke slotverklaring zorg wordt uitgesproken over het bestaan van kindsoldaten.

Vraag 4:

Bent u bereid in bilaterale contacten - zo spoedig dit van toepassing is - deze kwestie aan de orde te stellen?

Antwoord

Dat spreekt vanzelf.

Vraag 5:

Bent u bereid te bevorderen dat zo spoedig mogelijk in het huidige Verdrag voor de Rechten van het Kind de minimumleeftijd voor rekrutering wordt verhoogd van vijftien naar achttien jaar?

Antwoord

Nederland staat een verhoging voor van de minimumleeftijd voor rekrutering. Momenteel ligt deze grens in het VN-Verdrag Rechten van het Kind zoals bekend nog bij vijftien jaar. Bij de onderhandelingen over het facultatief protocol inzake kinderen in gewapend conflict bij dit verdrag is overeenstemming bereikt om de leeftijdsgrens voor gedwongen rekrutering te verhogen tot achttien jaar. Voor wat betreft vrijwillige rekrutering staat Nederland met een groot aantal andere landen een verhoging tot zeventien jaar voor.

Deel: ' Antwoord kamervragen over kindsoldaten '
Lees ook