Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Directie Sub-Sahara Afrika Afdeling Midden- en Oost-Afrika Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag
Datum 17 Juni 2002 Behandeld Beate Gerlings

Kenmerk 409/02 Telefoon +31 (0)70-348 6066

Blad /1 Fax +31 (0)70-348 6607

Bijlage(n) 1 E-Mail beate.gerlings@minbuza.nl
Betreft Beantwoording vragen van het toenmalige lid Van den Doel over kritiek van de regering van Ethiopië op de commandant van UNMEE Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het toenmalige lid Van den Doel over kritiek van de regering van Ethiopië op de commandant van UNMEE. Deze vragen werden ingezonden op 8 mei 2002 met kenmerk 2010210270.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer De Grave, Minister van Defensie, op vragen van het toenmalige lid Van den Doel (VVD) over de kritiek van de regering van Ethiopië op de commandant van UNMEE.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel

"Ethiopia-UN row deepens"?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat de regering van Ethiopië de commandant van de UN peacekeeping mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) de Nederlandse Generaal-Majoor Cammaert, beschuldigt van politieke vooringenomenheid en hem van het commando ontheven wil zien?

Vraag 3

Is het waar dat Ethiopië de grenzen voor soldaten van de vredesmacht (UNMEE) heeft gesloten? Zo ja, wat zijn hiervan de gevolgen?

Antwoord
Uit protest tegen het faciliteren van een bezoek van journalisten aan de betwiste grensplaats Badme door de persvoorlichter van UNMEE sloot Ethiopië op 27 april zijn grenzen voor UNMEE. Het ontslag van de verantwoordelijke persofficier en excuses van de zijde van de VN werden door Ethiopië niet voldoende geacht. Desondanks werden de grenzen op 6 mei voorlopig heropend.

In een brief aan de Secretaris-Generaal van de VN stelt Ethiopië de Force Commander van UNMEE, generaal-majoor Cammaert, verantwoordelijk voor het incident en wordt een aantal additionele - overigens weerlegbare - bezwaren geuit die betrekking hebben op zijn functioneren.

Vraag 4
Wat is volgens u de achtergrond van de Ethiopische kritiek?

Antwoord

SGVN en Veiligheidsraad achten de Ethiopische klachten over het functioneren van Cammaert en UNMEE ongegrond en heeft het standpunt ingenomen dat de positie van de Force Commander niet ter discussie staat. Ook de Friends of UNMEE groep onderschrijft deze positie. Vanzelfsprekend sluit Nederland zich hierbij aan. Meer in het algemeen is een ontwikkeling waarbij een lidstaat het vertrek van een onpartijdige VN-functionaris eist, nadelig voor het verloop van de specifieke vredesoperatie en - op termijn - voor VN-vredesoperaties in het algemeen.

Over de werkelijke achtergrond van de Ethiopische kritiek willen wij niet speculeren.

Vraag 5

Vindt u de houding van Ethiopië een bedreiging voor het vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea?

Antwoord

Na de uitspraak van de Grenscommissie op 13 april lijkt het vredesproces, met de onvoorwaardelijke acceptatie van de beslissing door beide landen, op de goede weg. Echter, optreden door partijen waardoor het functioneren van UNMEE bemoeilijkt wordt is beslist een risico voor de goede voortgang van het vredesproces tussen beide landen. Op 21 mei vond in Den Haag een bijeenkomst plaats tussen Ethiopië, Eritrea en de Grenscommissie over de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de Grenscommissie (en de rol van UNMEE daarbij). Hier werd weinig voortgang geboekt - een volgende bijeenkomst zal in juli plaatsvinden.

Vraag 6

Op welke manier is de Nederlandse regering betrokken bij de huidige ontwikkelingen? Functioneert de groep van landen, de zogenaamde 'Friends of UNMEE', nog en welke inspanningen ondernemen zij?

Vraag 7

Welke acties wil de Nederlandse regering ondernemen?

Antwoord

Vooropgesteld zij dat de kwestie Cammaert een zaak is die speelt tussen Ethiopië en de VN. Nederland blijft als voorzitter van de 'Friends of UNMEE' groepen in New York, Addis Abeba en Asmara intensief bij het vredesproces betrokken. De 'Friends of UNMEE' groepen komen regelmatig bij elkaar en spelen een actieve rol bij het overbrengen van de duidelijke boodschap van de internationale gemeenschap aan de partijen om voort te gaan met de implementatie van het demarcatieproces en daarmee de vreedzame oplossing van het geschil. De 'Friends of UNMEE' onderhouden ook regelmatig contact met de VN over de ontwikkelingen ten aanzien van de positie van Force Commander Cammaert.

===

Deel: ' Antwoord kamervragen over kritiek Ethiopische regering op UNMEE comm.. '
Lees ook