Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-049

Den Haag, 04-03-2003

Antwoord op kamervragen over landbouwers en rode diesel in grensstreken

1

Bent u op de hoogte van de problematiek die landbouwers aan de grens met vooral Duitsland

ondervinden met zogenaamde rode diesel?

2

Worden landbouwers die hun grond aan de Duitse kant van de grens bewerken, in Duitsland beboet omdat zij daar met rode diesel in de tank rijden?

3

Spelen in België deze problemen niet? Zo neen, waarom niet?

4

Is er EU-regelgeving die voorziet in een oplossing voor dergelijke problemen? Zo neen, wanneer wordt

harmonisering op dit punt geregeld?

5

Bent u bereid, via een bilateraal overleg met Duitsland en eventueel ook met België, te komen tot een

praktische voorziening voor boeren die aan beide kanten van de grens land hebben liggen?

Antwoorden

Vraag 1 en 2.

Nederlandse loonwerkers die zowel in Nederland als in Duitsland agrarische werkzaamheden verrichten, ondervinden in Duitsland problemen als zij rode diesel in de brandstoftank van hun landbouwvoertuigen hebben. Het is mij bekend dat de Duitse belastingdienst hiervoor enige malen aan Nederlandse loonwerkers een boete heeft opgelegd.

Vraag 3 en 4.

Hoewel de accijnswetgeving in de Europese Unie is geharmoniseerd, kunnen lidstaten in een aantal omschreven gevallen zelf besluiten of zij het gebruik van rode diesel toestaan. In Nederland is dat onder andere toegestaan voor de aandrijving van speciale landbouwvoertuigen. Duitsland en België hebben er voor gekozen het gebruik van rode diesel in deze situatie niet toe te staan. De Belgische autoriteiten accepteren de rode diesel echter die bij binnenkomst in België in de tank van een motorrijtuig aanwezig is. In de grensstreek met België spelen de geschetste problemen daarom niet.

Vorig jaar heeft het Finanzgericht Düsseldorf over een belastingaanslag die was opgelegd aan een Nederlandse loonwerker prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Nederlandse regering heeft hierbij schriftelijke opmerkingen ingediend. De kern van die opmerkingen is dat de Europese wetgeving bij artikel 8 bis, lid 1, van Richtlijn 92/81/EEG wel degelijk een oplossing voor deze problematiek biedt. Op grond van dit artikel, dat beoogt het vrije verkeer van personen en goederen niet te belemmeren en dubbele belastingheffing te voorkomen, mogen lidstaten geen accijns heffen over brandstof die in een andere lidstaat is getankt en die zich bevindt in de normale brandstoftank van motorrijtuigen. Dit geldt in de Nederlandse visie ook voor rode diesel.

Vraag 5.

In oktober 2000 is vergeefs getracht met de Duitse overheid tot een bilaterale oplossing te komen. Ook in het Accijnscomité van de Europese Commissie is deze problematiek besproken. De Europese Commissie heeft toegezegd met een voorstel te komen voor de oplossing van uitvoeringsproblemen die zich in dit soort gevallen kunnen voordoen.

Deel: ' Antwoord kamervragen over landbouwers en rode diesel in grensstreken '
Lees ook