Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA 03.293
datum
29-01-2003

onderwerp
Kamervragen van het lid Van den Brink

bijlagen

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Van den Brink, over het onderzoek naar mond- en klauwzeer in Kootwijkerbroek.

datum
29-01-2003

kenmerk
VVA 03.293

bijlage

1
Ja.

2 en 3
In antwoord op vragen van de leden Atsma en Mosterd heb ik aangegeven bereid te zijn een onafhankelijke (internationale) onderzoekscommissie in te stellen. Deze commissie zou de vraag moeten beantwoorden of de diagnose mond- en klauwzeer in Kootwijkerbroek terecht is gesteld. Een dergelijke commissie kan alleen goed functioneren als zij volledig onafhankelijk is en volledige toegang heeft tot alle door haar als relevant beschouwde documenten. Indien een dergelijke commissie van oordeel zou zijn, dat een DNA-onderzoek geboden is in het kader van de beantwoording van de vraag of de mond- en klauwzeer diagnose in Kootwijkerbroek terecht gesteld is, zal ik daaraan mijn medewerking verlenen.

4
Conform de OIE richtlijnen merkt ID-Lelystad monsters met een optische dichtheid (OD) waarde tussen 0,1 en 0,2 als dubieus/verdacht aan. Op deze monsters wordt vervolg onderzoek ingesteld. Monsters met een OD-waarde boven de 0,2 worden als positief aangemerkt. Op basis van statistisch onderbouwde gegevens met betrekking tot de gevoeligheid en specificiteit van de test, heeft ID-Lelystad in 1996, gebruik makend van een analyse van alle ingezonden monsters tussen augustus 1992 en januari 1996, de grens van 0,2 vastgesteld. Met deze grens in de test werd een specificiteit van meer dan 99.9% gevonden.

5
De gerapporteerde grens OD-waarde van 0,5 in Belgisch laboratorium is onjuist. België en Nederland hanteren dezelfde grens OD-waarde.

6 en 7
Binnen de EU wordt er gewerkt conform de richtlijnen van de OIE.

8
Het besluit tot besmet verklaring gebeurt op basis van een gevalideerde test. Daarbij is er geen verband tussen de hoogte van de OD-waarde en de mate van besmetting.
Bij de 25 andere besmette bedrijven in Nederland was de OD-waarde boven de grenswaarde van 0,2. De OD-waarden van de virusisolaties afkomstig van het besmette bedrijf in Kootwijkerbroek zijn op 17 januari 2002 aan u gemeld in reactie op vragen van de leden Atsma en Mosterd (kenmerk VVA 02.67/GK).

9
De OD-waarden van de monsters ingestuurd tussen augustus 1992 en januari 1996 zijn onderdeel van het validatie rapport, op basis waarvan de in vraag 4 genoemde grenswaarden zijn vastgesteld. De OD-waarden van monsters getest in de daarop volgende jaren vallen binnen deze grenswaarden.

10
Monsters worden in duplo in de antigeen detectie ELISA getest. Indien beide duplo monsters een OD-waarde hebben van net boven 0,2, dan is de kans dat er sprake is van een vals-positieve uitslag, kleiner dan 0,01%.

Ik wil benadrukken dat in Kootwijkerbroek in twee onafhankelijke inzendingen MKZ virus is geïsoleerd en dat de hoogte van de OD-waarden van de virusisolaties uit beide inzendingen geen enkele twijfel laten over de juistheid van de test interpretatie. Bovendien wijs ik op het feit dat beide isolaten ook op basis van de genetische sequentie zijn bevestigd als zijnde MKZ virussen. Deze gensequenties waren identiek bij beide monsters en ook identiek aan de sequenties van de op dat moment in Nederland circulerende MKZ virussen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Van den Brink (LPF) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over onderzoek MKZ Kootwijkerbroek. (Ingezonden 23 januari 2003)

1
Bent u op de hoogte van het feit, dat de bevolking van Kootwijkerbroek nog steeds twijfelt aan de juistheid van de in 2001 door ID Lelystad gestelde diagnose m.b.t. MKZ in Kootwijkerbroek?

2
Bent u bereid opdracht te geven aan een daartoe erkend onderzoeksinstituut, niet zijnde ID Lelystad, tot het doen van DNA-onderzoek de restanten van de monsters van het besmet verklaarde dier en materiaal van het moederdier, teneinde ondubbelzinnig vast te stellen of de ingezonden en positief bevonden monsters inderdaad afkomstig waren van het besmet verklaarde dier?

3
Heeft u inmiddels aan ID Lelystad verzocht, dan wel geboden, om de dossiers inzake de diagnose van MKZ op het bedrijf in Kootwijkerbroek en daaraan gerelateerde onderwerpen openbaar te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn worden de dossiers openbaar gemaakt?

4
Waarom en wanneer is bepaald dat ID Lelystad bij het uitvoeren van de Antigeen Elisa-test een grenswaarde van 0,2 hanteert voor de absorptiewaarde, om te bepalen of er sprake is van een MKZ-besmetting?

5
Hanteert het Belgische laboratorium in Brussel een grenswaarde van 0,5 zoals in het rapport 'Geen enkele twijfel? ...' van de Stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek wordt gesteld?

6
Welke grenswaarden worden voor de Antigeen Elisa-test op MKZ-virus gehanteerd door in EU-verband aangewezen laboratoria in elk van de andere EU-landen?

7
Wat is, indien in de EU-landen geen gelijke grenswaarden worden gehanteerd, de reden dat deze grenswaarden nog niet geharmoniseerd zijn?

8
Welke absorptiewaarden zijn er gemeten bij de 24 andere bedrijven in Nederland, waar in 2001 MKZ is geconstateerd? Kunt u hiervan een nauwkeurige opgave geven, waarbij de absorptiewaarde voor ieder besmet dier aan de hand van bijvoorbeeld een copie van de fotospectrometische meting (eventueel geanonimiseerd) wordt weergegeven?

9
Welke absorptiewaarden zijn er gemeten bij de bedrijven in Nederland, die in de afgelopen 5 jaar verdacht zijn geweest van MKZ en waar met behulp van de Antigeen Elisa-test op MKZ-virus is getest, maar waar het virus niet is aangetoond? Kunt u een nauwkeurige opgave geven van alle aangetroffen absorptiewaarden voor alle uitgevoerde testen, bij voorkeur in de vorm van kopieën van de uitdraaien van de fotospectrometische metingen, zonodig geanonimiseerd?

10
Hoe groot is de kans op een vals positieve uitslag bij toepassing van de Antigeen Elisa-test?

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Antwoord Kamervragen over MKZ '
Lees ook