Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Personenverkeer, Migratie en

Vreemdelingenzaken, Afdeling Vreemdelingen- en Visumzaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

17 maart 2003

Behandeld

Mw. K.P.G. Kreuger


Kenmerk

DPV/VV-161/03/kk

Telefoon

070 348 48 07


Blad

1/3

Fax

070 348 45 83


Bijlage(n)

E-Mail

dpv-vv@minbuza.nl


Betreft

Beantwoording vragen van het lid Giskes over het mogelijk niet tijdig verstrekken van een visum aan de vader van Seder Soares.

Graag bied ik u hierbij, mede namens de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Giskes over het mogelijk niet tijdig verstrekken van een visum aan de vader van Seder Soares. Deze vragen werden ingezonden op 14 februari 2003 met kenmerk 2020307270.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Antwoord van de heer De Hoop Scheffer, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer Nawijn, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, op vragen van het lid Giskes (D66) over het mogelijk niet tijdig verstrekken van een visum aan de vader van Seder Soares.

Vraag 1
Is het waar dat de Kaapverdische vader van Seder Soares niet bij de begrafenis van zijn zoon, die op 1 februari bij een Rotterdams metrostation werd vermoord, aanwezig kon zijn, omdat hem door de Nederlandse vertegenwoordiging op de Kaapverdische eilanden niet tijdig een visum is verstrekt? Zo ja, wat is de reden dat het visum niet tijdig is verstrekt? Als voor de Kaapverdische eilanden normaal gesproken langere wachttijden gelden, waarom is dan voor dit bijzondere geval geen uitzondering gemaakt? Is het waar dat aan twee andere Kaapverdische familieleden van Seder Soares wel tijdig een visum is verstrekt?

Antwoord
Neen, de Kaapverdische vader van Seder Soares heeft geen visum aangevraagd. Wel zijn op verzoek van de familie van Seder Soares aan in totaal 4 Kaapverdische familieleden visa verstrekt. De afhandeling van deze visa geschiedde binnen 24 uur op vlotte en efficiënte wijze.

Vraag 2
Is het waar dat de gemiddelde wachttijd voor een Nederlands visum op de Kaapverdische eilanden circa zes maanden bedraagt? Zo ja, wat is de oorzaak van deze lange wachttijd?

Antwoord
Op de Kaapverdische eilanden wordt Nederland wat betreft de visumafgifte vertegenwoordigd door de Franse ambassade. De afhandeling van de visumaanvragen door de Franse ambassade gaat relatief snel. In de regel wordt na het moment van indienen van een visumaanvraag -en voorop gesteld dat de aanvraag compleet is- binnen 2 dagen een visum verstrekt. In de drukke zomerperiode kan de wachttijd iets oplopen, als gevolg van het afsprakensysteem waarmee de Franse ambassade dan werkt.

Vraag 3
Kunt u een overzicht geven van landen waarbij de wachttijd voor het verstrekken van een Nederlands visum meer dan twee weken in beslag neemt?

Antwoord

Neen, het is op dit moment niet mogelijk om een overzicht van landen te verstrekken waarbij de wachttijd voor de afgifte van een Nederlands visum meer dan twee weken in beslag neemt. Het huidige, geautomatiseerde visumsysteem voorziet niet in de mogelijkheid om van de ingediende visumaanvragen de doorlooptijden te genereren. Jaarlijks worden bij de Nederlandse vertegenwoordigingen ca. 450.000 visumaanvragen ingediend. Uitgangspunt is dat beslissingen op visumaanvragen worden genomen binnen de termijnen die daartoe in de Algemene Wet Bestuursrecht zijn gesteld.

===

Deel: ' Antwoord Kamervragen over mogelijk niet tijdig verstrekken visum aan.. '
Lees ook