Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Directie Sub-Sahara Afrika

Afdeling Zuidelijk Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

4 maart 2003

Behandeld

Evelien Pennings


Kenmerk

DAF 125/03

Telefoon

070-3485016


Blad

1/1

Fax

070-3486607


Bijlage(n)

1

E-Mail

evelien.pennings@minbuza.nl


Betreft

Beantwoording vragen van het lid Eurlings over de mogelijkheid dat Mugabe voor beraad naar Parijs gaat

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Eurlings over de mogelijkheid dat Mugabe voor beraad naar Parijs gaat. Deze vragen werden ingezonden op 20 februari jl. met kenmerk 2020307570.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Antwoorden van de heer De Hoop Scheffer, minister van Buitenlandse Zaken, op de vragen van het lid Eurlings (CDA) over de mogelijkheid dat Mugabe voor beraad naar Parijs gaat.

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het artikel 'Mugabe swyg oor beraad in Parys' ?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat president Chirac van Frankrijk heeft aangegeven dat een gesprek met president Mugabe noodzakelijk is?

Vraag 3

Klopt het dat president Mugabe in weerwil van de geldende reissancties voor ambtsdragers in Zimbabwe c.q. toch zal worden toegestaan deel te nemen aan een Frans-Afrikaans beraad in Parijs dat komende week zal plaatsvinden?

Vraag 4

Deelt de minister de mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is, die niet bijdraagt tot maximale druk op het regime van Zimbabwe c.q. die al snel zal worden uitgelegd als een diplomatieke overwinning van Zimbabwe?

Vraag 5

Bent u bereid om op zo snel mogelijk termijn hier in EU-verband tegen te protesteren en te bezien hoe dit bezoek nog voorkomen kan worden?

Antwoord

Het bezoek kan niet meer voorkomen worden, aangezien president Mugabe op 19 februari jl. in Parijs is aangekomen om aan de Frans-Afrikaanse top deel te nemen. Zoals ik reeds uiteen heb gezet in mijn brief aan de kamer van 19 februari jl. (met kenmerk DAF 104/03) was Nederland hier zeer tegen gekant. Omdat Frankrijk echter dreigde de verlenging van de sancties tegen Zimbabwe te blokkeren, indien het president Mugabe niet zou worden toegestaan naar Parijs te komen, heeft Nederland onder protest ingestemd met een compromis.

Ik deel de mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is. Een dergelijk bezoek tast de geloofwaardigheid van het EU-sanctiebeleid aan. President Mugabe zal ongetwijfeld trachten dit bezoek als een diplomatieke coup uit te leggen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij Frankrijk.

Frankrijk heeft in EU-verband meerdere keren aangegeven dat de komst van Mugabe van belang was omdat dit hen in de gelegenheid zou stellen hem stevig te onderhouden over de toestand van de mensenrechten, democratie en rechtsstaat in Zimbabwe. Nederland heeft er bij Frankrijk steeds op aangedrongen dan ook werkelijk een zeer kritisch gesprek met president Mugabe te voeren.

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat de sancties tegen ambtdragers in Zimbabwe hoe dan ook nog voor zeker een jaar zullen gelden?

Antwoord

Ja, de sancties zijn voor een periode van 12 maanden verlengd (zie ook mijn brief aan de kamer van 19 februari jl. met kenmerk DAF 104/03).

Vraag 7

Kunt u op een zo kort mogelijk termijn antwoord geven op bovengenoemde vragen?

Antwoord

Ja.

'Mugabe swyg oor beraad in Parys', website van dagblad 'Die Burger'(www.dieburger.com), 18 februari jl.

===

Deel: ' Antwoord Kamervragen over mogelijkheid dat Mugabe voor beraad naar P.. '
Lees ook