Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

MINFIN:Overheidsgesteunde transacties van het particuliere bed

Persbericht

No 01/239 Den Haag 7 september 2001

Antwoorden van de minister van Financiën, de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister voor ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Koenders over overheidsgesteunde transacties van het particuliere bedrijfsleven.

Vragen


1.
Kunt u aangeven op welke wijze uw streven naar grotere openheid over gegevens van Exportprojecten waarvoor de overheid garant staat, vorm gegeven wordt, en op welke termijn dit zal plaatsvinden?


2.
Op welke wijze krijgt het publiek inzicht in de overheidsgesteunde transacties van het particuliere bedrijfsleven zoals aangegeven door middel van de recente Kabinetsbrief over Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen?


3.
Op welk wijze is het politieke voornemen tot meer openheid inzake exporttransacties te rijmen met de afwijzing die de stichting Bothends en de Jubilee campagne hebben ontvangen op hun verzoek om gedetailleerde informatie over de bij DAC-landen uitstaande, herverzekerde exportkredieten en investeringsgaranties?


4.
Deelt u de mening dat het exporterende bedrijfslevenonevenredig onder druk zou komen te staan van NGOs, indien er meer openheid gegeven zou worden zoals in de brief aan Bothends wordt vermeld?


5.
Kunt u aangeven waarom in de brief aan Bothends wordt geschreven dat het Ministerie van Financiën niet over de gevraagde gegevens beschikt?


6.
Kunt u in dat kader ook aangeven op grond van welke gegevens de geaggregeerde cijfers zijn samengesteld die op 26 april 2001 aan de Tweede beschikbaar stelde?

Antwoorden


1 en 2
Grotere openheid over gegevens van exportprojecten waarvan de betalingsrisicos door de overheid zijn herverzekerd is van belang. Bij de brief van 26 april jl. aan de voorzitter van de Tweede Kamer (kamerstuk 2000-2001, 27400 IXB, nr. 29) heb ik, naar aanleiding van een concreet verzoek van de Kamer, reeds in geaggregeerde vorm informatie openbaar gemaakt over exportkredietverzekeringtransacties. Daarnaast is in de Rijkscommissie de vraag aan de orde gesteld hoe, met in achtneming van gerechtvaardigde belangen van het exporterend bedrijfsleven, een grotere openheid over gegevens over individuele exportkredietverzekeringtransacties bereikt kan worden. In de Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties overleggen vertegenwoordigers van Financiën, Economische Zaken en Landbouw en Visserij onder voorzitterschap van DNB, met deskundigen uit het bedrijfsleven en de NCM over exportkredietverzekering. De Rijkscommissie heeft inmiddels een werkgroep ingesteld die de bevindingen van de Rijkscommissie over transparantie moet voorbereiden. De werkgroep van de Rijkscommissie zal ook relevante NGOs uitnodigen om hun wensen en belangen bij een grotere openheid te komen toelichten. Uiteraard zal het eindrapport van de Rijkscommissie, dat nog vóór het einde van dit jaar moet uitkomen, ook naar de Kamer worden gezonden, zoals toegezegd aan de Kamer op 24 januari jl.

3.
Het verzoek van de stichting Both Ends betrof al in het verleden herverzekerde exportkredieten en investeringsgaranties, en is op de criteria van de WOB beoordeeld en afgewezen. Eén van die criteria betreft het beschermen van bedrijfs- en fabricagegevens en dit is een absolute weigeringsgrond. Dat wil zeggen dat wanneer deze omstandigheid zich voordoet er geen ruimte meer is voor een belangenafweging. De stichting Both Ends heeft aangekondigd in beroep te gaan bij de rechtbank (NRC 17 augustus). Het voornemen om te komen tot een grotere openheid betreft toekomstige transacties zodat het bedrijfsleven op voorhand weet waar het aan toe is, wanneer gebruik gemaakt wordt van de exportkredietverzekeringfaciliteit.

4.
Het moet mogelijk zijn om tot aanvaardbare modaliteiten te komen waaronder voor toekomstige transacties de openheid kan worden vergroot. Daartoe is het van groot belang dat nu eerst in de werkgroep van de Rijkscommissie de overwegingen van alle betrokkenen op tafel komen. Binnen de gekozen procedure zal gesproken worden met relevante NGOs, zodat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van relevante NGOs ook samen over deze kwestie van gedachten kunnen wisselen.

5.
De overzichten waarnaar de stichting Both Ends heeft gevraagd, bestaan niet en zouden eerst uit de wel voorhanden gegevens in de door de stichting Both Ends gevraagde vorm moeten worden opgesteld. De WOB geeft geen recht op documenten die nog gemaakt moeten worden en strekt niet zover dat hieruit een verplichting moet worden afgeleid tot het samenstellen van documenten die normaal gesproken niet zouden worden gemaakt.

6.
Deze geaggregeerde cijfers zijn op instructie door NCM NV opgesteld teneinde tegemoet te komen aan een concreet verzoek van de Kamer (zie ook onder twee). Daarbij is gestreefd naar een zodanige aggregatie dat een zo groot mogelijk inzicht wordt verschaft, zonder dat onbedoeld beschermde bedrijfsgegevens worden prijsgegeven. Van mijn brief van 26 april jl. aan de Kamer is destijds een kopie verleend aan de stichting Both Ends omdat uit haar afgewezen WOB-verzoek duidelijk was dat zij belang in informatie over exportkredietverzekeringtransacties stelt.

Woordvoerder: dhr.drs. S.A.E.Schrover
Telefoon: 070 342 7140


07 sep 01 14:00

Deel: ' Antwoord kamervragen over overheidsgesteunde transacties '
Lees ook