expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: PINPASTRANSACTIES IN HET BUITENLAND

PERSBERICHTNR. 99/169 Den Haag 16 juli 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VAN DER VLIES OVER PINPASTRANSACTIES

IN HET BUITENLAND

VRAGEN:


1.

Hebt u kennisgenomen van de berichtgeving rond het gebrek aan veiligheid van pinpastransacties in het buitenland?


2.

Was u inmiddels ook via andere bronnen op de hoogte van het feit dat in een aantal Europese landen pinpasbetalingen zonder de bijbehorende pincode mogelijk blijken te zijn?


3.

Bent u bekend met de inspanningen van onder meer de Consumentenbond om banken in het buitenland op de genoemde gang van zaken aan te spreken? Zo ja, wat vindt u van de reactie van de banken dat zij daar weinig aan kunnen doen? Onderschrijft u de verklaring dat de versoepeling van het internationale betalingsverkeer dit soort praktijken in de hand werkt?


4.

Welke instantie is volgens u primair verantwoordelijk voor de veiligheid van pinpastransacties in het buitenland?


5.

Zie u mogelijkheden om de inspanningen van de Consumentenbond op dit terrein op een of andere wijze te ondersteunen? Zo ja, welke?
6.

Bent u bereid de problemen rond de veiligheid van de pinpas in het buitenland op korte termijn in internationaal verband aan de orde te stellen? Zo ja, via welk kanaal?

ANTWOORDEN:


1.

Ja.

2, 6 en 7.
Internationaal worden voor transacties met debitcards thans nog verschillende verificatieprocedures gehanteerd. In een aantal landen hebben de aanbiedende instellingen gekozen voor verificatie via het gebruik van een pincode. In andere landen heeft men gekozen voor verificatie via het zetten van handtekeningen. Overigens wordt ook in die landen via een online verbinding per transactie vastgesteld of de kaart niet is geblokkeerd en de kaarthouder voldoende bestedingsruimte heeft. Tot de landen met handtekeningverificatie behoren met name de Zuideuropese vakantielanden en het Verenigd Koninkrijk. Internationale samenwerking tussen marktpartijen heeft het grensoverschrijdend gebruik van de kaarten mogelijk gemaakt, zonder voorafgaande uniformering van verificatieprocedures. Wel is de koppeling van systemen gepaard gegaan met de afspraak dat op termijn alle betaalautomaten worden voorzien van pincodeverificatie. De afgesproken overgangstermijnen verschillen per land en gelden voor de bestaande systemen. De systemen van nieuwe toetreders moeten op voorhand voorzien zijn van pincodeverificatie. Deze uitkomst betekent dat de consument profiteert van een groter gebruikcomfort, maar vooralsnog te maken heeft met verschillende verificatieprocedures. Een handtekeningenprocedure is in de Nederlandse optiek kwetsbaarder dan een pincodesystematiek vanwege de mogelijkheid tot vervalsing van de handtekening, maar biedt in de praktijk een adequaat geacht veiligheidsniveau. Partijen die werken met handtekeningverificatie ervaren dit systeem overigens niet als minder veilig en geven aan dat het schadebeeld daar ook geen aanleiding toe geeft. Onlosmakelijk onderdeel van de veiligheid van betaalkaarten is de mogelijkheid tot blokkering van de kaart in geval van verlies of diefstal. Het is van belang dat de consument zo snel mogelijk na constatering van verlies of diefstal daarvan melding doet, zodat de bank tot blokkering kan overgaan. Vanaf het moment van melding loopt de kaarthouder geen risico meer.
Het feit dat verschillende landen nog gebruik maken van de handtekeningprocedure, onderstreept nog eens het belang van directe melding. Met deze kanttekening is naar mijn idee een veilig gebruik van betaalkaarten - ook in internationaal verband - wel degelijk mogelijk. Wel is het van belang dat de Nederlandse consument op de hoogte is van de verschillende verificatieprocedures. Consumentenbond en de banken hebben hier beide een belangrijke taak. Aangezien er reeds een internationale afspraak ligt tot convergentie van verificatieprocedures, lijkt de rol van de minister in deze thematiek beperkt.


3.

De Consumentenbond richt haar inspanningen niet zozeer op de buitenlandse banken, als wel op de Nederlandse banken met de oproep om een mogelijkheid op de pas te creëren om transacties zonder pincode te blokkeren. De reactie van de banken is dat zij op dit gebied weinig kunnen doen gegeven de in het internationale samenwerkingsverband geaccepteerde verscheidenheid aan verificatieprocedures. Bovendien bestaat ook nu al de afspraak dat alle partijen die nu nog handtekeningverificatie toepassen op termijn zullen overgaan naar pincodeverificatie. Ik heb geen oordeel over de haalbaarheid van een hardere inzet wat betreft de overeengekomen termijnen van overgang naar pincodeverificatie.
De verklaring dat de versoepeling van het internationale betalingsverkeer dit soort praktijken in de hand werkt wordt door mij niet gedeeld.Wel is er - zoals in bovenstaande aangegeven - sprake van een convergentieproces in internationaal verband. In dit kader moeten overigens de nadelen van verschillende verificatieprocedures worden afgewogen tegen de voordelen van grensoverschrijdend gebruik van de betaalkaarten.


4.

De kaarthouder heeft een contract met zijn of haar bank en het is dan ook die bank die primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van transacties in het buitenland. Wanneer een kaarthouder problemen ervaart rondom betalingen met de kaart, is de bank dan ook het eerste aanspreekpunt.

5 en 8.
Wanneer er bij kaarthouders behoefte bestaat aan een mogelijkheid tot blokkering van gebruik zonder pincode, ligt het voor de hand dat banken de haalbaarheid hiervan bezien. Differentiatie van gebruiksmogelijkheden biedt banken immers de mogelijkheid zich te onderscheiden en klanten beter te bedienen. Dit is in eerste instantie aan de markt. Keerzijde van bedoelde blokkering is overigens wel dat de mogelijkheden tot grensoverschrijdend gebruik van de kaart afnemen. Voor sommige klanten behoeft dat evenwel geen bezwaar te zijn.

De vaststelling van het eigen risico voor kaarthouders is onderdeel van de prijsvorming en hangt samen met het totaal aan produktkenmerken en -specificaties, waarvan de verificatieprocedure onderdeel uitmaakt. Evenals het vorige thema is dit in eerste instantie aan de betrokken partijen. Ik ga ervan uit dat de banken en de Consumentenbond hierover op korte termijn in overleg treden en zal mij op de hoogte stellen van het verloop van deze besprekingen.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Telefoonnummer: 070 -342 7140

16 jul 99 12:13

Deel: ' Antwoord kamervragen over pinpastransacties in buitenland '
Lees ook