Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de door de politie in heerlen gestelde prioriteiten
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 13:59

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 maart 2000

Onderwerp:
Kamervragen van het lid Kuijper over door de politie in Heerlen gestelde prioriteiten
In antwoord op uw brief van 2 februari 2000, deel ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mee dat de vragen van het lid Kuijper van uw Kamer over door de politie in Heerlen gestelde prioriteiten, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord ten behoeve van de vragensteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,
Antwoorden van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de Kamervragen van het lid Kuijper over door de politie in Heerlen gestelde prioriteiten (ingezonden 2 februari 2000, nr.29900061300)

1.
Ja, zij het met een titel in iets andere bewoording.

2.
In het BeleidsplanNederlandse Politie (BNP) 1999-2002 staat ten aanzien van de landelijke beleidsthema's beschreven dat die een aanvulling vormen op regionaal en lokaal vastgestelde prioriteiten. Het terugdringen van voertuigcriminaliteit is overigens niet in het BNP als landelijk beleidsthema opgenomen. De korpsbeheerder van de politieregio Limburg-Zuid heeft mij meegedeeld dat in het district Heerlen bij het kiezen van prioriteiten is gekozen voor een systeem waarbij om de vier maanden prioriteiten worden afgesproken (genaamd "rolling -forecast"). Dit gebeurt aan de hand van een analyse van de veiligheidsproblemen in het district . Bij deze analyse zijn de thema's uit het Beleidsplan Nederlandse Politie, het Jaarplan van het arrondissementsparket Maastricht en het Regionaal Beleidsplan richtinggevend.

3.
Het opsporen van gestolen auto's en het in behandeling nemen van eenvoudige mishandelingen behoren tot de taken van de politie. Aangiften worden ook altijd opgenomen. De mate waarin hieraan door politie-onderdelen prioriteit wordt gegeven, wordt bepaald door de afweging ten opzichte van andere taken en de beschikbare menskracht. Door verschil in plaatselijke omstandigheden kan die afweging verschillend uitpakken. In Heerlen kunnen de prioriteiten, zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1, bovendien per vier maanden verschillen. Dat betekent dat als aan een taak in een periode van vier maanden minder prioriteit is geven, het mogelijk is dat aan die taak in de volgende periode meer prioriteit wordt gegeven.

4.
De korpsbeheerder heeft mij meegedeeld dat de prioriteiten op basis van de gezamenlijk afgesproken sturingssystematiek in het districtelijke driehoeksoverleg worden vastgesteld. Dat wil zeggen dat de burgemeesters en officier van justitie in het district Heerlen in overleg met de politie tot prioritering zijn gekomen. De gemeenteraad van Heerlen heeft ingestemd met de beleidsplannen van het district Heerlen. Tevens zij vermeld dat dit beleidsplan deel uitmaakt van het regionale beleidsplan van de regio Limburg-Zuid.

5 en 6.
De korpsbeheerder heeft mij meegedeeld dat, mede gelet op de hoge werkdruk in de basiseenheid Heerlen-Noord, de noodzaak van het stellen van prioriteiten voor alle medewerkers zonder meer duidelijk is. Ook de in het betreffende artikel geciteerde brigadier is daarvan overtuigd, zij het dat hij wel eens de discrepantie heeft aangegeven tussen rationaliteit (het weten dat het stellen van prioriteiten noodzakelijk is) en de gevoelens ("toch zouden we er eigenlijk meer aan moeten doen"). Door het bewust en zo beredeneerd mogelijk prioriteiten te stellen wordt beoogd de beschikbare capaciteit in te zetten op terreinen waarop de behoefte het grootst is, om langs deze weg de resultaten van het politiewerk te verbeteren. Daardoor wordt de motivatie van de politiemedewerkers in positieve zin beïnvloed en wordt het vertrouwen in de politie bevorderd.

7 en 8.
In het district Heerlen is na onderzoek, zeer recent een gemotiveerde keuze gemaakt voor het systeem rolling- forecast. Een keuze die expliciet gedragen wordt door alle partners in de driehoek. Zoals in het antwoord op de vragen 5 en 6 is weergegeven, beoogt de voor het district Heerlen gekozen systematiek een optimale inzet van de beschikbare capaciteit.
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen over prioriteiten politie Heerlen '
Lees ook