Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de prive-basisschool in noordhoek
Gemaakt: 3-4-2000 tijd: 15:16


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 28 maart 2000

Onderwerp:

Vragen van het lid Van Bommel

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Bommel van uw Kamer inzake de privé-basisschool in Noordbroek.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2990008050

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Bommel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 10 maart 2000, kenmerk 2990008050)


1. Ja.


2. Nee, een uitvloeisel van onze vrijheid van onderwijs is sinds jaar en dag dat er niet-bekostigde basisscholen kunnen voorkomen. Artikel
23 van de Grondwet biedt de garantie dat ook die basisscholen zijn onderworpen aan toezicht van de overheid en dat het onderwijs op die scholen wordt gegeven door bevoegde leraren. Deze zaken zijn voor basisscholen nader geregeld in Hoofdstuk I, Titel I van de Wet op het primair onderwijs. Daarnaast garandeert de Leerplichtwet 1969, en het toezicht op de naleving daarvan, dat de inrichting van het onderwijs dat gegeven wordt op niet-bekostigde basisscholen en de bevoegdheid van de leraren, overeenkomen met de openbare of uit de openbare kas bekostigde basisscholen.

De passage in het convenant dat het primaire onderwijsproces niet afhankelijk mag zijn van sponsormiddelen, moet worden gezien tegen de achtergrond van het in de toelichting bij het convenant neergelegde uitgangspunt dat de overheid zorgt voor de reguliere bekostiging van de scholen.

Ja. Zie mijn antwoord op vraag 2.

De onderwijswetgeving staat garant voor voldoende door de overheid bekostigde basisscholen. Deelname aan het onderwijs op die scholen mag nooit afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage. Het staat ouders echter vrij om hun kinderen naar een niet-bekostigde basisschool te sturen. Binnen het wettelijk stelsel dat op dergelijke scholen van toepassing is, worden geen grenzen gesteld aan het bedrag dat mag worden gevraagd voor deelname.

Zie mijn antwoorden op vraag 2 en 5.

De staatssecretaris van Onderwijs, Zoetermeer,
Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen over prive-basisschool in Noordhoek '
Lees ook