tweede kamer der staten generaal

antwoord kamervragen over projecten kaleidoscoop en piramide
gemaakt: 23-3-2000 tijd: 11:56

aan de voorzitter van de tweede kamer der staten-generaal

zoetermeer, 21 maart 2000

onderwerp:
kamervragen

hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport antwoord op de vragen van het lid hamer en uw kamer inzake de projecten kaleidoscoop en piramide.

de vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk
2990007690.

de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. k.y.i.j. adelmund


1. antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid hamer van de tweede kamer der staten- generaal aan de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen (ingezonden d.d. 28-2-2000 kenmerk 2990007690).

1. het is mij niet bekend dat de piramide- en kaleidoscoopprojecten niet zijn voortgezet in verband met geldgebrek. vanaf de start waren gemeenten op de hoogte dat het tijdelijk ontwikkelingsprojecten betrof. invoering elders alsook voortzetting op de experimentlokaties is voor eigen rekening gemeenten en lokale actoren. daartoe kan men van bestaande subsidies gebruik maken. in het overleg met de kamer op 2 juli 1999 is toegezegd dat eenmalig de gemeente den ham extra middelen zou ontvangen voor de voortzetting van het vve-programma piramide omdat dit een kleine plattelandsgemeente is met een relatief omvangrijke achterstandenproblematiek. dit is gebeurd. de gemeente den ham heeft in augustus 1999 een extra subsidie van f50.000,- ontvangen.
het is mij bekend dat pabo's en de opleidingen voor sociaal pedagogisch werker op niveau 3 (spw 3) het (spelend) leren van jonge kinderen in de voor- en vroegschoolse periode in hun programma-aanbod hebben opgenomen. verder wordt gewerkt aan het opnemen van vve in de startbekwaamheidseisen van de lerarenopleiding basisonderwijs. in het conceptbesluit inrichtingsvoorschriften opleiding tot leraar basisonderwijs staat dat leerkrachten kennis moeten hebben over het voor- en vroegschoolse leren en over didactische vaardigheden moeten beschikken met betrekking tot het omgaan met vroege (taal)achterstanden bij jonge kinderen.


2. ja. de eindrapportage over de implementatie en effectiviteit van de twee voor- en vroegschoolse programma's is 10 februari aan ons beiden aangeboden en zal ik binnenkort aan u doen toekomen. in mijn brief van 21-2 j.l. aan de kamer (po/oo/005593) heb ik bericht dat in de toegezegde beleidsbrief over vve ingegaan zal worden op de resultaten van de eindevaluatie.

3. in de eerder genoemde brief van 21-2 j.l. heb ik uiteengezet op welke wijze de extra middelen voor vve (20 miljoen) worden ingezet. in totaal krijgen 69 gemeenten extra middelen. de middelen worden niet alleen aan de g25 toebedeeld maar ook aan andere gemeenten met geconcentreerde achterstandenproblematiek. ook de gemeenten emmen en zaandam vallen daaronder.
het is mij bekend wat de kosten zijn van de implementatie van het programma kaleidoscoop of piramide in een gemeente. de commissie voor- en vroegschoolse educatie, die de vve-experimenten heeft begeleid, heeft een indicatieve schatting gemaakt van de implementatiekosten van de beide programma's. uitgaande van een dubbele bezetting per groep en een groepsratio van 1 : 20, kosten de programma's per groep gemiddeld f
30.000,-.


4. in de toegezegde brief zal ik u over ons beleid ten aanzien van vve informeren, inclusief de afwegingen die leiden tot investeringen in deze sector.


5. bij nader inzien lijkt het de staatssecretaris van vws niet efficiënt een aparte notitie over de professionalisering van onder andere het peuterspeelzaalwerk te schrijven. in de beleidsbrief over voor- en vroegschoolse educatie zal aandacht worden besteed aan het peuterspeelzaalwerk. voorts zal in de kaderstellende notitie over kinderopvang - die de contouren van de wet basisvoorziening kinderopvang bevat - worden ingegaan op het peuterspeelzaalwerk en de tussenschoolse opvang in relatie tot kinderopvang. deze notitie ontvangt uw kamer in mei.
hoogachtend,
de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,


(drs. k.y.i.j. adelmund) zoetermeer, 21 maart 2000

copyright tweede kamer der staten generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over projecten kaleidoscoop en piramide '
Lees ook