Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Antwoord

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag
Datum 17 mei 2002 Behandeld H.J. Kouwen

Kenmerk DAO-0464-02 Telefoon 070-348 6394

Blad /1 Fax 070-348 5323

Bijlage(n) E-Mail jetty.kouwen@minbuza.nl

Betreft Beantwoording vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven en Verhagen over de recente aanval bij Ambon-stad

Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van Ardenne-van der Hoeven en Verhagen over de recente aanval bij Ambon-stad. Deze vragen werden ingezonden op 6 mei 2002 met kenmerk 201021020.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven en Verhagen

Vraag 1

Acht u de bloedige aanval op een christelijke buitenwijk van Ambon incidenteel of bent u van mening dat er sprake is van structurele schendingen van mensenrechten? Zo ja, wat is de achtergrond van deze gebeurtenis?

Antwoord

---
De afschuwelijke aanval op het dorp Soya, gelegen op 5 kilometer afstand in de bergen rond Ambon-stad, is een ernstige terugslag voor de implementatie van het Malino akkoord. Na een periode van relatieve rust zonder grootschalig geweld leek het Malino akkoord immers een hoopvolle basis te kunnen bieden voor een voorzichtige terugkeer naar rust en orde. De achtergrond van deze aanval is nog niet duidelijk. De Indonesische regering heeft een onderzoek gelast. Wel is duidelijk dat de opstelling van de separatistische FKM en RMS aan christelijke en de Laskar Jihad aan islamitische kant een nieuwe sfeer van vijandigheid creëerde waarin deze vormen van geweld kunnen gedijen.

Vraag 2

Herinnert u zich de suggestie uit de CDA-fractie om een speciale mensenrechtenrapporteur voor de Molukken in te stellen en dit bij de VN te bepleiten?

Antwoord

De suggestie betrof een speciale mensenrechtenrapporteur voor Indonesië

Vraag 3

Bent u alsnog bereid om een mensenrechtenrapporteur voor de Molukken bij de VN te bepleiten? Zo neen, aan welke alternatieven wordt dan gewerkt om structurele rapportages over de gewelddadigheden op de Molukken beschikbaar te krijgen?

Antwoord

Nederland heeft, ook tijdens de recente zitting van de Mensenrechtencommissie, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie in Indonesië. Een landenresolutie Indonesië, noodzakelijk om een speciale mensenrechtenrapporteur in te stellen, acht ik op dit moment haalbaar noch wenselijk. In dit verband is van belang dat de speciale rapporteur van de VN inzake vrijheid van godsdienst of overtuiging een bezoek aan Indonesië heeft aangevraagd. Ook de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN voor de mensenrechtenactivisten heeft verzocht om toestemming voor een bezoek. Verder heeft Indonesië drie speciale rapporteurs van de Mensenrechtencommissie uitgenodigd, te weten de rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en juristen, de rapporteur inzake de vrijheid van mening en van meningsuiting en de rapporteur inzake onderwijs. Met inachtneming van de onafhankelijke status van deze speciale rapporteurs heeft Nederland in Genève onderstreept dat het van belang is dat zij niet alleen Jakarta, maar ook de Molukken en andere conflictregio's bezoeken. Voorts monitoren de VN de situatie in de verschillende conflictgebieden in Indonesië dagelijks. De VN brengen tweewekelijks rapport uit over de humanitaire situatie in Indonesië. Deze rapporten zijn opvraagbaar via internet.

Onder andere tijdens het Algemeen Overleg van 8 maart 2002 (Kamerstuk 28 065 nr. 3).

===

Deel: ' Antwoord kamervragen over recente aanval bij Ambon-stad '
Lees ook