Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de regeling pgb voor de thuiszorg
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 21:13

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over de regeling PGB voor de thuiszorg (2990007210).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart


7

Antwoorden op kamervragen van Kant over de regeling PGB voor de thuiszorg.

(2990007210)


1.

Herinnert u zich dat uw voorganger op kamervragen over de Nederlandse vereniging van particuliere woonzorgvoorzieningen (Nevep) die haar cliënten aanzette tot het aanvragen van een pgb - stelde, dat deze cliënten geen beroep op de regeling pgb voor thuiszorg konden doen daar deze uitsluitend bedoeld is voor verpleging en/of verzorging in de thuissituatie en niet voor cliënten in particuliere bejaardenoorden?


1.

De antwoorden op de vragen van de heer Marijnissen zijn mij bekend.


2.

Bent u het met uw voorganger eens? Zo ja geldt dit voor alle door de Nevep geëxploiteerde woon-zorgvoorzieningen en overige particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen zoals serviceflats?


2.

In de regeling subsidiering PGB Verpleging en Verzorging van het College voor zorgverzekeringen voor het jaar 2000 staat in artikel 5 lid 2 ten aanzien van de persoonsgebonden budgetfinanciering voor verpleging en verzorging: `voor toekenning van een persoonsgebonden budget komt uitsluitend in aanmerking de verzekerde ten aanzien van wie het indicatiebesluit als bedoeld in artikel 9a en 9b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is afgegeven waaruit volgt dat de verzekerde voorzienbaar langer dan drie maanden is aangewezen op hulp in de vorm van verpleging en verzorging in de thuissituatie. Voor een persoonsgebonden budget komt niet in aanmerking de verzekerde die verblijft in een instelling waarin aan personen duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft.' Artikel 11 lid 4.a. staat: `de periode waarvoor het budget is toegekend eindigt in ieder geval indien de verzekerde langer dan 2 maanden aaneengesloten is opgenomen in een gezondheidszorginstelling.'

Dit betekent dat iemand, die duurzaam in een instelling verblijft geen pgb verpleging en verzorging toegewezen mag krijgen. In geval iemand met een pgb in een gezondheidszorginstelling wordt opgenomen eindigt het pgb na een aaneengesloten verblijf van twee maanden.


3.

Is het u bekend dat de bewoners van het European Care Hotel minimaal
175 gulden per etmaal betalen? Zo ja, is dit uitsluitend voor huisvesting, eten en bewassing? Wat is de prijs als ook een beroep wordt gedaan op de geboden individuele zorg en aandacht?

3.

De prijs van 175 is mij uit de folder gebleken. Mij is niet bekend welke dienstverlening naast de door u genoemde zaken daarvoor geleverd wordt. Evenmin is mij bekend welke kosten aan extra dienstverlening verzorging of verpleging verbonden zijn.


4.

Is het u bekend dat in de brochure van het European Care Hotel Heino staat dat mensen met een persoonsgebonden budget de vergoeding van het zorgdeel hieruit kunnen betalen? Zo ja, bent u van mening dat hier sprake is van misleiding?


4.

De betreffende passsage in de folder is niet correct.

In het European Care Hotel Heino zijn twee soorten gasten. Enerzijds komen er mensen vakantie houden, van wie sommigen beschikken over een PGB of thuis al AWBZ-gefinancierde thuiszorg ontvangen. Anderzijds zijn er gasten die er langdurig wonen


- bijvoorbeeld in een appartement dat zij zelf hebben ingericht - en zorg ontvangen maar nog niet beschikken over een indicatie. Dit maakt een wezenlijk verschil voor het gebruik van een PGB of geïndiceerde thuiszorg.

Mensen, die in het zorghotel verblijven kunnen geen PGB toegekend krijgen. Zij verblijven immers in een instelling die aan personen duurzaam verblijf en verzorging verschaft. En voor een kortere duur dan diere maanden kunnen mensen geen PGB ontvangen.

Voor mensen die een pgb hebben vervalt het pgb in ieder geval na een aaneengesloten verblijf van twee maanden als dit gecombineerd wordt met verzorging. Denkbaar is echter dat iemand met een persoonsgebonden budget op vakantie gaat in het European Care Hotel en uitsluitend de kosten van zorg ten laste brengt van zijn pgb. Zolang de vakantie korter duurt dan twee maanden is deze gang van zaken niet in de subsidieregeling van het College voor zorgverzekeringen uitgesloten. De brochure stelt `zo kunnen mensen met een persoonsgebonden budget in het algemeen het zorgdeel hieruit betalen'. Dit (`in het algemeen') suggereert meer dan volgens de subsidieregeling van het Cvz mogelijk is.


5.

Is het u bekend dat in de brochure van het European Care Hotel Heino staat dat in sommige gevallen mensen met een thuiszorgindicatie ook de geïndiceerde handelingen uit de AWBZ ontvangen?


5.

Ja.


6.

Kunnen deze cliënten van de NEVEP inderdaad een beroep doen op de AWBZ gefinancierde thuiszorg? Zo ja, op welke manier dient het indicatieorgaan de particulier gefinancierde zorg mee te wegen?


6.

Uit informatie van het management van het European Care Hotel Heino blijkt dat mensen, die thuis thuiszorg ontvangen en op vakantie gaan in het genoemde hotel, soms in overleg met hun eigen plaatselijke thuiszorgorganisatie kunnen regelen dat zij tijdens hun vakantie de geïndiceerde thuiszorg van het Care Hotel krijgen. De betreffende thuiszorg-organisatie huurt dan het Care-hotel in als onderaannemer.

De folder van het European Care Hotel vermeldt correct dat een dergelijke constructie sterk afhankelijk is van de welwillendheid van de plaatselijke thuiszorgorganisatie.

In deze situatie beschikken mensen al over een indicatie voor thuiszorg en heeft het indicatieorgaan particulier betaalde zorg niet meegewogen. Er wordt voor de vakantie-situatie geen aparte indicatie gesteld.


7.

Indien cliënten een beroep kunnen doen op de geïndiceerde thuiszorg, hoe kan dan worden voorkomen dat zij eveneens aan de NEVEP het volle pond betalen voor individuele zorg en aandacht?


7.

Dit kan niet met zekerheid worden voorkomen maar ik acht de kans klein. De betreffende thuiszorgcliënt zal immers zijn thuiszorgorganisatie medewerking moeten vragen voor betaling van geïndiceerde handelingen aan het European Care Hotel Heino. Het is zeer waarschijnlijk dat daarbij wordt afgesproken welke handelingen die het Care Hotel verricht, betaald worden door de betreffende thuiszorgorganisatie.


8.

In hoeverre is het mogelijk dat op deze manier AWBZ-geld wordt ingezet om de kas van de NEVEP te spekken?


8.

Zoals uit de antwoorden op vraag 4 en 6 blijkt is het mogelijk dat met AWBZ-geld soms zorg wordt betaald, die het European Care Hotel levert. De kans dat daarmee de kas van de NEVEP wordt gespekt is echter klein omdat zowel thuiszorginstellingen als persoonsgebonden budgethouders prijsbewust zorg inkopen.


9.

Is het waar dat de NEVEP een erkenning heeft aangevraagd als AWBZ-gefinancierde instelling? Zo ja, bent u voornemens deze erkenning te verlenen en hoe past dat in uw terughoudende erkenningenbeleid in het kader van bevriezing van de marktwerking?


9.

De NEVEP heeft bij het College voor zorgverzekeringen op 7 juli 1999 een toelating als instelling voor thuiszorg aangevraagd en het College heeft deze aanvraag op 23 november 1999 afgewezen.


10.

Zullen de bewoners van de geplande wooncomplexen die door de ING gefinancierd gaan worden en opgezet in samenwerking met verzorgings- of verpleeghuizen ook in aanmerking komen voor AWBZ gefinancierde thuiszorg? Zo ja, hoe zal de particuliere thuiszorg zich hier verhouden met de AWBZ gefinancierde zorg?


10.

De opzet van de door u geduide complexen is nog niet duidelijk. Voor zover uit berichten hierover nu valt af te leiden is het de bedoeling dat zowel het verblijf als de zorg particulier worden betaald.


11.

Bent u van mening dat initiatieven zoals die van de NEVEP en de ING-Bank alleen toegankelijk zijn voor mensen met een hoger inkomen en dat mensen met een lager inkomen afhankelijk zijn van de collectieve voorzieningen?


11.

Als u met deze vraag bedoelt of alleen mensen met een hoger inkomen luxe appartementen in combinatie met privé betaalde verzorging kunnen inkopen voor ongeveer 8000 gulden per maand, dan is het antwoord ja.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen over regeling PGB voor de thuiszorg '
Lees ook