Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling Consulair-Maatschappelijke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 4 februari 1999
Kenmerk DPC/CM/mb
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van het lid Marijnissen over

rellen op Ambon

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 1 februari 1999, kenmerk 2989906940, waarbij gevoegd waren de door het lid Marijnissen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Marijnissen (SP).

Vraag 1

Heeft de Nederlandse ambassade pas op vrijdag


29 januari jl. een consulair vertegenwoordiger naar Ambon gestuurd? Is dit onmiddellijk na het uitbreken van de onlusten al geprobeerd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke activiteiten heeft de ambassade hiertoe ondernomen? Acht u dit voldoende?

Antwoord

Direct na het uitbreken van de rellen op Ambon werd de luchthaven door de Indonesische autoriteiten gesloten. Hierdoor was het onmogelijk op dat moment een medewerker van de ambassade naar Ambon te sturen. Na opening van het vliegveld voor het commerciële luchtverkeer op 25 januari, heeft de ambassade gepoogd een medewerker naar Ambon te sturen. Vanwege beperkte reismogelijkheden kon deze medewerker pas op
29 januari jl. vertrekken.

Gelet op de omstandigheden heeft de ambassade mijns inziens adequaat gehandeld.

Vraag 2

Heeft de ambassade een particulier (pater Bòhm) op Ambon gevraagd om niet alleen de ambassade te voorzien van informatie maar ook de verantwoordelijkheid voor de veilige evacuatie van Nederlanders op zich te nemen? Is dit gebruikelijk? Acht u dit verantwoord?

Antwoord

Pater Bòhm is inderdaad gevraagd om aan de Nederlanders die daar behoefte aan hadden consulaire bijstand te geven. Pater Bòhm is tevens blokhoofd van de op de Molukken verblijvende Nederlanders, samen met de heer Staal van het Nederlandse consultantsbedrijf NACO. Ook in die hoedanigheid is door beide heren assistentie verleend en informatie doorgegeven. Hen is niet gevraagd de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de veilige evacuatie van de Nederlanders op de Molukken. De ambassade heeft samen met een aantal andere EU-ambassades de Indonesische autoriteiten verzocht te bemiddelen om landgenoten per vliegtuig te evacueren.

Dientengevolge konden op zondag 24 januari veel buitenlanders, waaronder 22 Nederlanders, per militair toestel naar Ujung Pandang (Sulawesi) worden vervoerd.Nadat de rust op Ambon was teruggekeerd werd het vliegveld weer voor commerciële vluchten opengesteld.

Vraag 3

Welke activiteiten heeft uw ministerie ondernomen om Molukse en niet-Molukse familieleden van Nederlanders die momenteel op de Molukken verblijven te informeren over de situatie ter plekke?

Antwoord

Direct na het uitbreken van de onlusten op Ambon heeft mijn departement individuele Molukse families en ook de stichting Pau Nusa te Moordecht van alle op dat moment beschikbare informatie voorzien.

Vraag 4

Heeft uw ministerie het crisiscentrum Moordrecht de verantwoordelijkheid willen geven om als centraal informatiepunt voor alle familieleden van momenteel op de Molukken verblijvende Nederlanders te fungeren? Is het gebruikelijk in dergelijke situaties dat het ministerie die verantwoordelijkheid overdraagt aan particulieren en acht u dit verantwoord?

Antwoord

Neen. Mijn ministerie heeft geen verantwoordelijkheden overgedragen aan het crisiscentrum te Moordrecht.

_________________________________________________________________

Vraag 5

Hoe verklaart u de grote onduidelijkheid bij het crisiscentrum Moordrecht over de activiteiten die het ministerie en de ambassade hebben ondernomen sinds het uitbreken van de onlusten in de Molukken? Is er naar uw mening sprake van een ernstig communicatieprobleem? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

Antwoord

Dit ministerie is steeds duidelijk geweest met de informatievoorziening aan het crisiscentrum.

Communicatie is niet eenvoudig in een situatie waarbij heftige emoties een rol spelen, maar naar mijn mening was er geen sprake van een ernstig communicatieprobleem.

Vraag 6

Hebt u de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid gevraagd met het crisiscentrum in Moordrecht in contact te treden omdat "etnische minderheden" onder zijn verantwoordelijkheid vallen? Zo ja, waarom vindt u de etnische achtergrond van familieleden van in het buitenland in moeilijkheden verkerende Nederlanders van belang?

Antwoord

De minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid is niet op mijn verzoek in contact getreden met het crisiscentrum in Moordrecht.

Deel: ' Antwoord kamervragen over rellen op Ambon '
Lees ook