Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.724 scheding mensenrechten tsjetsjenie
Gemaakt: 9-3-2000 tijd: 11:52

an de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 2 maart 2000

Betreft

Antwoord op de vragen van het leden Hoekema en Koenders over schending van mensenrechten in Tsjetsjenië

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 24 februari 2000

kenmerk 2990007450, waarbij gevoegd waren de door het kamerleden Hoekema en Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Hoekema en Koenders

Vraag 1

Herinnert u zich uw toezegging in het Algemeen Overleg over Tsjetsjenië van 9 februari jl. om na te gaan of Rusland kan worden veroordeeld op grond van schending van mensenrechten in Tsjetsjenië in het kader van de bestaande (Rode Kruis)verdragen met betrekking tot humanitair oorlogsrecht? Welk resultaat heeft deze toezegging inmiddels gehad?

Antwoord

Ja, hierover zal de Kamer de komende week een brief toegaan.

Vraag 2

Bent u bereid met klem de recente gedetailleerd gedocumenteerde schendingen van mensenrechten door het Russische leger in Tsjetsjenië
1) aan de orde te stellen in Genève en bij de betrokken organisaties (Rode Kruis, V Hoge Commissaris voor de Mensenrechten) aan te dringen op het sturen van onderzoekscommissies en Moskou indringend te wijzen op de noodzaak deze missies toe te laten?


1) NRC Handelsblad, van 17 februari jl., Volkskrant van 17 februari jl., rapportage van onder meer Human Rights Watch.
Antwoord 2

Tijdens de bijeenkomst van de VN-Mensenrechten-commissie te Genève in maart en april a.s. zal de EU evenals in 1996 de mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië aan de orde stellen. Ter voorbereiding hierop zal Nederland binnen de EU aandringen op steun aan de oproep van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om een internationaal onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van Russische mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. Ik laat thans nagaan welke acties het Internationale Comité van het Rode Kruis kan ondernemen. Tevens zal ik e.e.a. tijdens mijn aanstaande bezoek aan Moskou aan de orde stellen.

Vraag 3

Onderschrijft u het belang dat het beginsel van geen straffeloosheid voor oorlogsmisdaden ook in het geval van Rusland wordt toegepast? En wat bent u voornemens te doen om dit beginsel te laten effectueren.

Antwoord 3

Het belang van het beginsel van geen straffeloosheid voor oorlogsmisdaden wordt door de regering onverkort onderschreven. In mijn brief over de toepassing van het internationale recht in Tsjetsjenië, die ik u naar aanleiding van mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 9 februari de komende week zal zenden, ga ik nader in op deze vraag.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over schenden mensenrechten Tsjetsjenie '
Lees ook