Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Europa

Afdeling Oost-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 5 maart 1999
Kenmerk DEU-105/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van de leden Rouvoet, Van Middelkoop en Van den Berg over de sluiting van de school "Prins Maurits" in St. Petersburg
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 26 februari 1999, kenmerk 2989908550, waarbij gevoegd waren de door de leden Rouvoet, Van Middelkoop en Van den Berg, overeenkomstig artikel
134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Rouvoet, Van Middelkoop en Van den Berg

Vraag 1

Hebt U kennisgenomen van de pogingen van de autoriteiten in St. Petersburg om de school "Prins Maurits", van de organisatie "Open Christianity" in Rusland te sluiten?

Antwoord:

Ja

Vraag 2

In welke mate zijn bij deze sluiting Nederlandse eigendommen en belangen in het geding?

Antwoord:

Nederlandse vrienden van de Russische organisatie "Open Christianity" hebben de "Prins Maurits" school te St. Petersburg op particuliere basis financiële en materiële steun verleend. Volgens door hen verstrekte informatie gaat het om eigendommen ter waarde van NLG.
500.000,00 en een Nederlandse particuliere bijdrage aan een verbouwing van het pand ter waarde van NLG. 500.000,00.

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat de lokale overheid en de politie de leiding en de leerlingen van deze school intimideren? Wat is de achtergrond van dit optreden?

Antwoord:

Deze aangelegenheid heeft een lange voorgeschiedenis. Reeds enkele jaren was duidelijk dat de autoriteiten in Sint Petersburg de gebruikstitel van het pand betwistten en dat rekening diende te worden gehouden met de mogelijkheid dat aan Russische zijde plannen bestonden om aan het betrokken pand een andere bestemming te geven. Op 11 februari 1999 heeft de rechter te St. Petersburg uitspraak gedaan over de rechtmatigheid vanhet voornemen van het Petersburgse stadsbestuur om het gebouw, waarin "Open Christianity" en de "Prins Maurits" school tijdelijk zijn gehuisvest, te doen ontruimen.

De rechter heeft de stad Sint Petersburg in het gelijk gesteld. Het schoolbestuur is inmiddels tegen deze beslissing in beroep gegaan. In afwachting van de uitkomst van dit hoger beroep willen de Russische autoriteiten naar hun zeggen met behulp van de politie het gebouw en de inventaris veilig stellen en tegen onbevoegde derden beschermen. Dat de aanwezigheid van politie door leiding en leerlingen van de school als bedreigend wordt ervaren, spreekt vanzelf.

Vraag 4

Heeft de Nederlandse consul in St. Petersburg onlangs een gesprek gehad met de oprichter van "Open Christianity"? Zo ja, wat was de conclusie van dit gesprek?

Antwoord 4:

De Nederlandse Consul-Generaal heeft op 18 februari een uitgebreid onderhoud gehad met de directrice van de school, mevrouw Ivanova. Zij heeft de Consul-Generaal geïnformeerd over de recente ontwikkelingen rond het pand waarin "Open Christianity" en de "Prins Maurits" school zijn gehuisvest en dat door het stadsbestuur blijkbaar is toegewezen aan een polikliniek van een Directoraat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook toonde mevrouw Ivanova een schrijven van de Stedelijke Dienst voor onroerend goed, waarin naar de eerdergenoemde rechterlijke uitspraak wordt verwezen en de bereidheid kenbaar wordt gemaakt de school behulpzaam te zijn bij het vinden van een ander pand, mits een onderwijsvergunning kan worden overlegd.

De Consul-Generaal heeft de directrice van de school toegezegd, zich nogmaals met de lokale autoriteiten over deze kweste te zullen verstaan.

Vraag 5

Bent u bereid uw zorg ten aanzien van het optreden vande lokale autoriteiten in St. Petersburg aan de Russische regering over te brengen? Wilt u de reactie van de Russische regering aan de Kamer meedelen?

Antwoord

De Nederlandse Consul-Generaal heeft zich meerdere malen tot de lokale autoriteiten van St. Petersburg gewend en gepleit voor een minnelijke schikking, alsmede verzocht af te zien van geweldpleging bij eventuele ontruiming van het pand. De Nederlandse ambassadeur te Moskou heeft langs dezelfde lijnen aandacht voor deze zaak gevraagd bij het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken. De reactie van de Russische autoriteiten luidde in dit stadium dat in ieder geval niet tot ontruiming zal worden overgegaan zolang nog hoger beroep kan worden aangetekend.

Vraag 6

Welke middelen ziet u nog om sluiting van de Open Christianity tegen te gaan?

Antwoord

Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat sprake is van een conflict tussen lokale Russische autoriteiten en de Russische organisatie "Open Christianity", waarin de Russische rechter uitspraak heeft gedaan. In deze rechterlijke uitspraak kan de Nederlandse regering uiteraard niet treden. De toekomst van het huidige pand van "Open Christianity" en de "Prins Maurits" school zal dan ook afhangen van het beroep dat "Open Christianity" heeft aangetekend en van eventuele verdere onderhandelingen tussen "Open Christianity" en het stadsbestuur. De Nederlandse Consul-Generaal zal verdere ontwikkelingen echter nauwgezet blijven volgen en de medewerking van de autoriteiten blijven vragen voor een voor alle betrokkenen aanvaardbare schikking in deze kwestie.

Deel: ' Antwoord kamervragen over sluiting school in St. Petersburg '
Lees ook