Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over sponsoring van congres door gak met ww-wao-premies
Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 16:7

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 april 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Harrewijn (GroenLinks) en de antwoorden op de aanvullende vragen van het lid De Wit (SP) over sponsoring van een congres door het GAK met ww/wao-premies.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Vragen van het lid Harrewijn (GroenLinks)

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het krantenartikel « GAK sponsort congres met WW/WAO- premies»? Volkskrant, dinsdag 7 maart jl.

Antwoord 1

Ja, ik ben op de hoogte van het betreffende artikel uit de Volkskrant d.d. 7 maart jl.

Vraag 2

Klopt het bericht in de Volkskrant dat het GAK een congres voor het midden- en kleinbedrijf sponsort dat indirect wordt betaald uit de sociale premies? Zo ja, hoe beoordeelt u deze handelwijze?

Antwoord 2

Hoewel Gak Nederland BV in de brochure van het MKB- congres als één van de sponsors wordt genoemd, is er naar mijn mening geen sprake van sponsoring. In tegenstelling tot wat in de brief van Gak Nederland wordt gesuggereerd wordt de honderd gulden korting op de toegangsprijs voor het MKB-congres niet door GAK Nederland betaald, maar door de organisator, te weten MKB Nederland.

De in het bericht in de Volkskrant genoemde 32.500 gulden heeft GAK Nederland betaald voor het huren van een stand in de expositieruimte, voor het plaatsen van een advertentie in het congresmagazine en voor het houden van vijf lezingen. Gak Nederland is van mening dat deelname aan een dergelijke congres een goede manier is om de werkgevers in het midden- en klein bedrijf te bereiken en hen voorlichting te geven over zaken die samenhangen met de uitvoering van de
werknemersverzekeringen. Thema's die GAK Nederland op dit congres onder de aandacht bracht waren administratieve lastenverlichting, preventie en reïntegratie en klantgerichtheid. Gak Nederland beschouwt de deelname aan het congres dus als voorlichtingsactiviteit.
Vraag 3

Past deze sponsoring binnen het contract dat het Lisv met het Gak heeft afgesloten?

Antwoord 3

Zoals ik in het antwoord op de vorige vraag heb aangegeven is er naar mijn mening geen sprake van sponsoring, maar van voorlichting. In de overeenkomst tussen het Lisv en GAK Nederland BV is de verplichting voor het GAK opgenomen om voorlichting te geven aan werkgevers en werknemers. (Overigens hebben alle uvi's een contractuele plicht tot het verstrekken van voorlichting). Het geven van voorlichting wordt naar mijn oordeel terecht gezien als onderdeel van de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het Lisv stelt daarvoor ook financiële middelen beschikbaar. Over de wijze waarop voorlichting wordt gegeven zijn geen afspraken gemaakt. De uvi is vrij om te bepalen welke activiteiten het meest effectief zijn. Het deelnemen aan of organiseren van regionale of landelijke informatieve bijeenkomsten wordt overigens vaker gebruikt als voorlichtingsmiddel.

Vraag 4

Bent u het met de stellingname eens dat het Gak hier feitelijk oneigenlijk gebruik maakt van sociale premies? Zo neen, waarom niet.

Antwoord 4

Hiervoor heb ik aangegeven dat er in dit geval sprake is van het geven van voorlichting. De uvi's verzorgen deze voorlichtingsactiviteiten in opdracht van het Lisv. Er is naar mijn mening geen sprake van oneigenlijk gebruik van de sociale premies, maar van een rechtmatige uitvoering van de contractuele verplichting met het Lisv.

Vraag 5

Hoe verhoudt zich de handelwijze van het GAK tot de nationalisatie van de uitvoeringsinstellingen zoals voorgesteld in de SUWI-nota?

Antwoord 5

Ook het UWV zal voorlichting gaan geven aan werkgevers en werknemers over de uitvoering van de werknemersverzekeringen. De handelwijze van Gak Nederland ligt dus in het verlengde van de taken die het UWV krijgt.1

Vragen van het lid De Wit (SP)

Vraag 1

Is het het Gak (of welke andere uitvoeringsinstelling dan ook) toegestaan activiteiten te sponsoren met publieke gelden? Zo ja, op grond van welke bepalingen of welke richtlijnen? Zo nee, is het Gak dan zijn boekje te buiten gegaan?

Vraag 2

Is in het laatste geval het Gak verplicht deze sponsoring ongedaan te maken en het betaalde bedrag terug te vorderen? Zo ja, welke stappen gaat u hiertoe ondernemen?

Antwoord 1 en 2

Het is uitvoeringsinstellingen niet toegestaan om met publieke middelen activiteiten te sponsoren. Maar zoals ik in de antwoorden op de vragen van het lid Harrewijn heb aangegeven is er in dit geval geen sprake van sponsoring, maar van het verrichten van voorlichtingsactiviteiten.

Het ongedaan maken van sponsoring of het terugvorderen van bedragen is in dit geval dus niet aan de orde.

Vraag 3

Deelt u de suggestie dat een achterliggend motief voor deze sponsoring zou kunnen zijn dat het Gak op deze manier aandacht wil vestigen op de commerciële zusterbedrijven waar het Gak zelf als uitvoeringsinstelling op termijn zal verdwijnen, immers zal opgaan in het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen? De Volkskrant, 7 maart jl.

Antwoord 3

Ik deel deze suggestie niet, omdat er in dit geval geen sprake is van sponsoring, maar van voorlichtingsactiviteiten. Gak Nederland heeft gekozen voor deelname aan het MKB-congres, omdat dit naar hun mening een goede manier is om werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf te informeren over verschillende aspecten van de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Er is in de voorlichting ook alleen verwezen naar de publieke activiteiten van het Gak.

Vraag 4

Bent u van plan in het kader van de komende reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid vast te leggen dat sponsoring met publieke gelden door het UWV niet is toegestaan.

Antwoord 4

Sponsoring met publieke middelen is wat mij betreft nu en in de toekomst niet mogelijk. Uiteraard zal het UWV de taak krijgen om werkgevers en werknemers te informeren over de diverse aspecten van de werknemersverzekeringen. Deelname aan congressen, bedrijvencontactdagen e.d. zal ook in de toekomst een middel tot voorlichting kunnen zijn.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen over sponsoring congres door GAK '
Lees ook