ministerie van economische zaken - persbericht 146 datum: 08-09-1999

sponsoring vergadering wto

het lid van de tweede kamer rabbae (groenlinks) heeft aan de staatssecretaris van economische zaken op 26 augustus 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 wordt de komende vergadering van de wto gesponsord door multinationale concerns? 1) gaat het hierbij om honderdduizenden dollars? hoe beoordeelt u de kwalificatie dat hiermee toegang tot regeringsfunctionarissen wordt gekocht en dat de hoogte van het bedrag het niveau van de functionaris bepaalt met wie gesproken mag worden?

2 was u al eerder op de hoogte van deze voornemens?

3 is deze praktijk al langer gebruikelijk of is er sprake van een nieuwe ontwikkeling?

4 hebt u of hebben nederlandse functionarissen in de praktijk ervaring met dergelijke handelwijzen? is men ooit op deze manier benaderd? zo ja, hoe gaat de nederlandse delegatie hiermee om?

5 wat is uw oordeel over deze vorm van 'sponsoring'?

6 bent u bereid tegen deze ontwikkeling te protesteren? zo ja, op welke manier? zo neen, waarom niet?

---------
1) de volkskrant, 23 augustus jl., het parool 23 augustus jl.

de staatssecretaris van economische zaken, drs. g. ybema heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 het comite dat de komende ministeriele conferentie van de wto te seattle organiseert, heeft financiele bijdragen ontvangen van diverse bedrijven. de hoogte van deze bijdragen is mij niet bekend. de amerikaanse regering heeft mij verzekerd dat er geen sprake van kan zijn, dat dergelijke bedrijven de toegang tot regeringsfunctionarissen zouden kunnen "kopen", c.q. dat de hoogte van de bijdrage bepaalt met welke functionaris zal worden gesproken. Zij heeft dit standpunt op heldere wijze aan het Organisatie-comite medegedeeld. Ik deel de Amerikaanse opvatting in deze.

2 Ik heb enkele weken geleden kennis genomen van dit bericht nadat Europees Commissaris Sir Leon Brittan zijn bezorgdheid over deze zaak had geuit in een brief aan zijn Amerikaanse collega mevr. Charlene Barshefsky.

3 Navraag bij de Amerikaanse regering leerde dat in de VS bij twee eerdere internationale vergaderingen door het desbetreffende Organisatie-comite bijdragen zijn ontvangen van particuliere bedrijven, evenwel zonder dat met dergelijke bijdragen geprivilegieerde toegang tot regeringsfunctionarissen kon worden gekocht. Verder zijn mij geen vergelijkbare gevallen bekend.

4 Nee.

5 Sponsoring is op zich een wijdverbreid en geaccepteerd verschijnsel. Bij overleg tussen regeringen past echter op dit vlak grote terughoudendheid. De gedachte dat bedrijven door hun financiele bijdrage bevoorrechte toegang zouden krijgen tot regeringsfunctionarissen acht ik zonder meer verwerpelijk.
Mocht het Organisatie-comite te Seattle dergelijke toezeggingen aan sponsors hebben gedaan, dan is dat gebeurd zonder instemming van welke regering dan ook.

6 Ik onderschrijf het protest en deel de bezorgdheid die spreekt uit de brief van Europees Commissaris Brittan.
Op handelspolitiek terrein streeft de EU naar gemeenschappelijk optreden. Daarom acht ik een aparte Nederlandse actie minder gewenst.

Noot van de redactie: inlichtingen bij A.Th.M. de Jonge , tel: (070) 379 75 52

Deel: ' Antwoord kamervragen over sponsoring vergadering WTO '
Lees ook