expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

STROOMPRIJZEN KLEIN- EN GROOTVERBRUIKERS

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 093
Datum: 17-06-1999

STROOMPRIJZEN VOOR KLEIN- EN GROOTVERBRUIKERS

Het lid van de Tweede Kamer Marijnissen (SP) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 26 mei 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Kent u het artikel 'Stroomprijzen EU landen dalen voor grootverbruikers' 1). Bent u van mening dat de feiten waar zijn?

2 Hoe verklaart u dat de stroomprijzen voor grootverbruikers in de EU staten, met uitzondering van Luxemburg, in de periode 1994 1998 gedeeld zijn met gemiddeld 15%, terwijl in dezelfde periode de kleinverbruikers gemiddeld 30% méér zijn gaan betalen?

3 Hoe is deze prijsontwikkeling, die samenvalt met de liberalisering van de elektriciteitssector in alle EU landen, te rijmen met het kabinetsstandpunt dat de liberalisering niet wordt doorgevoerd over de rug van de kleinverbruiker?

4 Ziet u aanleiding om het wetsvoorstel 26 303, dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt, aan te passen naar aanleiding van deze ontwikkeling?

5 Kan de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet, na vaststelling van het wetsvoorstel 26 303, de tarieven voor kleinverbruikers met terugwerkende kracht zodanig vaststellen dat het gat tussen klein en grootverbruikerstarieven, weer tot de oude verhouding wordt teruggebracht? Zo ja: bent u bereid om hem daartoe t.z.t. opdracht te geven?


---------------

1) Energie Nederland, 18 mei 1999.

De Minister van Economische Zaken, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja, ik heb kennisgenomen van het artikel. De feiten zoals ze in het artikel .Stroomprijzen EU-landen dalen voor grootverbruikers. ten aanzien van de prijsontwikkeling voor kleinverbruikers zijn gepresenteerd zijn echter onjuist. De vermelde percentages zijn op zich wel correct, echter de .-. is in alle gevallen weggelaten waardoor in plaats van de feitelijk opgetreden prijsdaling een prijsstijging werd gesuggereerd.

In Energie Nederland, jaargang 2, nummer 8, is een rectificatie op het eerdere artikel opgenomen.

2 t/m 5 Gelet op mijn antwoord op vraag 1 acht ik de beantwoording van de vragen
2 t/m 5 niet langer opportuun.

Deel: ' Antwoord kamervragen over stroomprijzen '
Lees ook