Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over de uitlatingen van de burgemeester van Borssele over het garanderen van veiligheid in de Westerscheldetunnel

13 maart 2003

Antwoorden op kamervragen van de kamerleden Buijs (CDA), Meijer (CDA) en Geluk (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de uitlatingen van de burgemeester van Borssele over het garanderen van de veiligheid in de Westerscheldetunnel.
(Ingezonden 5 maart 2003)


---

1. Vraag

Bent u op de hoogte van de uitlatingen van de burgemeester van Borssele dat hij de veiligheid in de Westerscheldetunnel niet kan garanderen? 1)

1. Antwoord

Ja, ik ken de inhoud van het interview. Overigens heeft de burgemeester van Borsele daarin niet gezegd dat hij de veiligheid niet zou kunnen garanderen.

2. Vraag

Hoe beoordeelt u de uitlatingen van de burgemeester dat tot 2005 bij calamiteiten de verplichte aanrijtijden van de brandweer niet kunnen worden gerealiseerd.

2. Antwoord

Er gelden voor de brandweer geen verplichte aanrij- of opkomsttijden. Wel worden in de door mijn ministerie uitgegeven Handleiding brandweerzorg voor verschillende soorten gebouwen aanbevolen opkomsttijden genoemd. Voor tunnels worden geen aanbevolen opkomsttijden gegeven.

3. Vraag

Maakt de veiligheid van de Westerscheldetunnel onderdeel uit van het rampenbestrijdingsplan Zeeland? Zo ja, passen de uitlatingen van de burgemeester binnen dit plan?

3. Antwoord

Er is geen rampenbestrijdingsplan Zeeland. Wel is er een door de gemeenten Teneuzen en Borsele gemaakt rampbestrijdingsplan voor de Westerscheldetunnel. In dit plan wordt uitgegaan van een opkomsttijd van maximaal 10 minuten, die ook door de burgemeester in het interview als de optimale opkomsttijd wordt genoemd.

4. Vraag

Heeft u kennisgenomen van de antwoorden van de minister van Verkeer en Waterstaat op schriftelijke vragen van 7 juni 2002 2) over dezelfde kwestie waarin werd gemeld dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg met lokale bestuurders een oplossing zou zoeken voor de financiële consequenties van een volledig parate brandweerorganisatie ten behoeve van de gewenste tunnelveiligheid? Wat is de uitkomst van dit overleg?

4. Antwoord

Ja, de desbetreffende vragen zijn mede namens mij beantwoord. Het overleg inzake de exacte financiering van de kosten voor verdergaande brandweervoorzieningen ten behoeve van de tunnel loopt nog. De financiering van de brandweer kent een eigen systematiek waarvoor ik mij samen met gemeenten verantwoordelijk weet. Dat laat overigens onverlet dat de minister van Verkeer en Waterstaat in het specifieke geval van de Westerscheldetunnel bereid is eenmalig bij te dragen aan de verdergaande oplossing. Samen met de minister van Verkeer en Waterstaat zal ik de voorliggende problematiek op korte termijn tot een voor alle partijen acceptabele oplossing brengen, waarna ik de Kamer hierover zal informeren.

5. Vraag

Kunt u toezeggen dat de veiligheid in de tunnel, na de opening op 14 maart a.s. voldoende is gewaarborgd? Zo neen, welke maatregelen bent u van plan te nemen?

5. Antwoord

De brandweerzorg is een taak van het gemeentebestuur. Beide gemeenten hebben reeds naar verhouding grote investeringen gedaan, in twee interventievoertuigen voor verkenning en eerste inzet en twee (schuim)blusvoertuigen en tevens in opleiding en training van de vrijwillige brandweerlieden. De interventievoertuigen zijn er op 14 maart, de schuimblusvoertuigen zullen binnenkort geleverd worden. Voorts is, zoals bekend, de tunnel een van de veiligste van Europa, mede door de vele (brand)preventieve voorzieningen, omdat er geen tegengesteld verkeer is en omdat het ventilatiesysteem de rook uit de tunnel blaast in de richting waar dat de minste hinder veroorzaakt. Het is natuurlijk een gegeven dat ondanks de voor de tunnelveiligheid gerealiseerde voorzieningen en de voorzieningen die er naar ik hoop nog zullen komen, nooit een absolute waarborg van 100 % te garanderen is.

6. Vraag

Wilt u, gelet op het tijdstip van opening van de tunnel, deze vragen voor 14 maart beantwoorden?

6. Antwoord

Ja.

1) Radio 1, vrijdag 28 februari jl.

2) Handelingen II, nr. 1457, 7 juni 2002


---
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 18 maart 2003

Deel: ' Antwoord kamervragen over veiligheid in de Westerscheldetunnel '
Lees ook