Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.428 over verkoop van friese meren

Gemaakt: 3-1-2000 tijd: 15:10


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 december 1999

Onderwerp

Kamervragen.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u, in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Financiën en van Economische Zaken, het antwoord toekomen op de vragen van de leden Atsma en Reitsma over de verkoop van Friese meren.


1. Kunt u aangeven wat de status is van de gesprekken die worden gevoerd met betrekking tot verkoop van de Friese meren? Aan wie en onder welke condities zou deze verkoop plaatsvinden?

De Friese meren, die eigendom zijn van de Staat, beslaan een oppervlakte van ongeveer 9000 ha. Een overdracht aan Staatsbosbeheer van een aantal meren en oevergronden (buiten die 9000 ha) was al eind jaren '80 gerealiseerd. In verband met belangstelling van de provincie Friesland voor overname van de meren is begin jaren `90 door de dienst Domeinen overleg gevoerd met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat over de vraag of overdracht van de meren uit oogpunt van natuurbelang en waterhuishoudkundig belang bezwaarlijk was. In overleg tussen Financiën (Domeinen), Staatsbosbeheer en de provincie Friesland is afgesproken dat 3000 ha zou kunnen worden overgenomen door SBB en 6000 ha door de provincie Friesland. Momenteel vinden onderhandelingen plaats tussen Domeinen en de provincie

Friesland over de condities en de overnamesom met betrekking tot haar deel. In dat kader zal binnenkort een taxatie door niet ambtelijke deskundigen plaatsvinden.

Overigens moet worden opgemerkt dat voor het geval de onderhandelingen met SBB en de provincie niet tot de nu voorziene resultaten zouden leiden, het Rijk zich zal bezinnen op de dan te nemen stappen.


2. Bent u van mening dat de Friese meren een nationaal gewaardeerde publieke functie hebben op het gebied van toerisme, recreatie en sport, transport, landbouw en visserij en de waterhuishouding?

Ja. De Friese meren hebben een algemeen gewaardeerde publieke functie met name op het gebied van (water) recreatie, transport over water en waterbeheersing. Daarnaast zijn de meren nationaal en internationaal van groot belang voor wat betreft de aanwezige natuurwaarden, maken ze deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en is momenteel voor een aanzienlijk deel van de Friese meren de aanwijzing in het kader van de EU-Vogelrichtlijn in procedure.


3. Vindt u niet dat de Friese meren hiermee een nutsfunctie vervullen? Onderschrijft u de stelling dat het bewaken en bewaren van nutsfuncties een taak is van de rijksoverheid?

De Friese meren vervullen belangrijke maatschappelijke functies met betrekking tot onder andere (water) recreatie, transport, waterhuishouding en natuur.

De overheid heeft een taak ten aanzien van het bewaken en bewaren van algemeen maatschappelijke functies. Naast het Rijk kan dat - binnen de hiervoor geldende rijkskaders - eveneens een taak zijn voor andere overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen.


4. Kunt u toezeggen dat u de Kamer uitvoerig op de hoogte brengt van de stand en de gang van zaken en geen onomkeerbare stappen neemt?

Ja.


5. Kunt u een overzicht geven van andere plannen voor verkoop van Domeinen?

Heeft u inzicht in hoeverre het hierbij om nutsfuncties gaat? Is er een integrale rijksvisie over hoe om te gaan met het beheer van Domeinen die een nutsfunctie vervullen? Bent u bereid een dergelijke visie te ontwikkelen?

Domeinen is verantwoordelijk voor iedere verkoop van staatseigendommen, die voor de uitoefening van rijkstaken niet langer nodig zijn. Daarvan bestaan overzichten.

Ten aanzien van af te stoten objecten gaat Domeinen binnen de rijksoverheid na welke ministeries en rijksdiensten belangstelling hebben voor de overname van een object. Is er bij ministeries en rijksdiensten geen belangstelling, dan worden vervolgens de betrokken lagere overheden benaderd. Tijdens deze fasen van het traject blijkt of publiekrechtelijke belangen zich verzetten tegen een overdracht/verkoop.

Indien een verkoop aan particulieren wordt voorbereid, kan ervan uit worden gegaan dat publiekrechtelijke belangen zich daartegen niet verzetten.

Ten aanzien van uw vraag over een te ontwikkelen visie kan worden opgemerkt dat vastgoed voor de overheid een onmisbaar fundament is om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Binnen de rijksoverheid bestaan er vele onderdelen met eigen doelstellingen, die in het kader van het publieke belang moeten worden gerealiseerd, waarvoor vastgoed nodig is. Daarnaast bestaan er ook nog eens raakvlakken met publieke taken van lagere overheden. Met het doel de vastgoedpositie van de Staat te verbeteren is daarom binnen Financiën onlangs het project `Activabeheer' gestart.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over verkoop van Friese meren '
Lees ook