Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.730 verlenging toeristenmvisa voor molukkers
Gemaakt: 13-3-2000 tijd: 11:19


2

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 maart 2000

Betreft

Beantwoording vragen van de leden Van Middelkoop en Rouvoet, inzake verlenging van toeristenvisa voor Molukkers

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 4 februari 2000, kenmerk 2990006320, waarbij gevoegd waren de door de leden Van Middelkoop en Rouvoet overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U hierbij mede namens de Staatssecretaris van Justitie, als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Van Middelkoop (GPV) en Rouvoet (RPF)

Vraag 1: Is het u bekend dat Molukkers die op dit moment met een toeristenvisum in Nederland verblijven, geen aanspraak kunnen maken op een verlenging van hun visum ondanks de huidige onlusten op de Molukken?

Antwoord

Indonesiërs van Molukse afkomst die op dit moment met een toeristenvisum in Nederland verblijven kunnen in aanmerking komen voor verlenging van dat visum met een maximum van zes maanden vanaf het moment van eerste binnenkomst.

De Vreemdelingendienst waartoe betrokkene zich wendt voor verlenging dient daartoe machtiging te vragen aan de Visadienst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De eerste verlenging tot

een maximum van drie maanden vanaf de datum van eerste inreis kan geschieden met geldigheid voor het gehele Schengengebied, terwijl een tweede verlenging slechts geldig is voor het Benelux-gebied.

Vraag 2: Deelt u de opvatting dat van het terugsturen van Molukkers op dit moment geen sprake kan zijn gelet op het "vogelvrij verklaren" van de Molukkers in heel Indonesië door fanatieke groeperingen? Wijst ook het negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken daar niet op?

Antwoord

Nee. Mij is niet bekend dat Molukkers in heel Indonesië vogelvrij zouden zijn verklaard. Er is op de Molukken sprake van onlusten op religieuze gronden die door de burgers onderling worden gepleegd. Er is geen sprake van vervolging van overheidswege. Voor zover de lokale autoriteiten op de Molukken geen bescherming kunnen bieden tegen de onlusten of indien er ten aanzien van een individueel persoon een bedreiging bestaat als genoemd in artikel 3 EVRM, kan worden tegengeworpen dat er een binnenlands vestigingsalternatief is. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft vooral richting aan toeristen- en zakenreizen en is zeker niet gericht op inwoners van het land.

Vraag 3 en vraag 4: Is het daarom mogelijk om de vreemdelingendiensten te verzoeken thans soepelheid te betrachten bij het verlenen van verlengingen voor de toeristenvisa van Molukkers?

Bent u bereid deze vragen met spoed te behandelen gezien de ernst van de situatie voor de betrokkenen?

Antwoord

De Vreemdelingendiensten en de Visadienst gaan reeds betrekkelijk soepel om met verlengingen van visa voor Indonesiërs van Molukse herkomst. Zo worden de visa tot de maximaal mogelijke termijn verlengd. Dit alles vindt echter plaats binnen de grenzen die de betreffende verdragen en lagere regelgeving stellen. Gelet op het antwoord op vraag 2 ben ik niet voornemens verdergaande soepelheid te betrachten.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen over verlenging toeristenvisa Molukkers '
Lees ook