Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Veiligheidsbeleid

DVB/VD

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 27 september 1999
Kenmerk DVB/VD-383/99
Blad 1/1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van de leden Hoekema en Valk

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van Uw Kamer d.d. 3 september 1999, kenmerk 2989917880, waarbij gevoegd waren de door de leden Hoekema en Valk overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Hoekema en Valk over VN-burgemeesters in Kosovo.

Vraag 1

Kent u het rapport "Filling the local power vacuum in Kosovo - establishment of leadership - training of municipal authorities" opgesteld door een OVSE missie waaraan de VNG heeft deelgenomen?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Wat is uw oordeel over dit rapport, en met name over de aanbeveling om in alle gemeenten onmiddellijk een VN burgemeester te benoemen?

Antwoord

UNMIK is op grond van resolutie 1244 van de VN Veiligheidsraad verantwoordelijk voor het civiele bestuur in Kosovo. In zijn rapport van 12 juli 1999 geeft de Secretaris-Generaal van de VN aan dat UNMIK maximaal gebruik zal maken van geschikte en ervaren lokale ambtenaren. Op gemeentelijk niveau hebben UNMIK-vertegenwoordigers in beginsel een adviserende en toezichthoudende rol. Waar nodig kan UNMIK echter onmiddellijk zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen, zoals in Mitrovica.

Het rapport van de OVSE/Raad van Europa-missie wijst terecht op het belang van adequate controle door UNMIK op het lokale bestuur en doet zinvolle aanbevelingen, bv. inzake training van lokale bestuurders. De door de missie gedane aanbeveling om in alle gemeenten een VN-burgemeester te benoemen past op zichzelf binnen het mandaat van UNMIK, doch doet niet volledig recht aan het beginsel van 'local ownership', dat zowel door de VN als door de Regering wordt aangehangen. De omstandigheden verschillen per gemeente. Benoeming van een VN-burgemeester is dan ook pas aan de orde als de lokale situatie daar naar de opvatting van UNMIK aanleiding toe geeft.

Vraag 3

Bent u bereid een en ander te bevorderen, en zo ja, hoe?

Antwoord

Een eventueel verzoek van UNMIK aan Nederland om kandidaatbestuurders voor gemeenten in Kosovo te leveren zal serieus worden bekeken.

Deel: ' Antwoord kamervragen over VN-burgemeesters in Kosovo '
Lees ook