Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over vrouwenhandel en vervalste paspoorten
Gemaakt: 6-4-2000 tijd: 14:30


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 maart 2000

Onderwerp:

beantwoording vragen Zijlstra over vrouwenhandel en vervalste paspoorten

Bij deze zend ik u de antwoorden op de vragen die door Tweede Kamerlid Zijlstra (PvdA) zijn gesteld aan de ministers van Justitie en voor Grote Steden- en Integratiebeleid over vrouwenhandel en vervalste paspoorten (ingezonden op 18 februari 2000, kenmerk 2990007300).

Gelet op het betreffende beleidsterrein beantwoord ik, mede namens de minister van Justitie, de gestelde vragen.

DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID,

R.H.L.M. van Boxtel

Antwoorden van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, mede namens de minister van Justitie, op de vragen van het Tweede Kamerlid Zijlstra (PvdA) aan de ministers van Justitie en voor Grote Steden- en Integratiebeleid over vrouwenhandel en vervalste paspoorten (ingezonden op 18 februari 2000, kenmerk 2990007300).


1.

Hebt u kennisgenomen van de TV-uitzending over vrouwenhandel en vervalsing van paspoorten? (uitzending Netwerk van 16 februari jl.)

Ik heb kennisgenomen van de TV-uitzending van het programma Netwerk op
16 februari jl. over vrouwenhandel en vervalsing van paspoorten.

2.

Zo ja, is het u bekend dat er uit Nederland blanco paspoorten geleverd worden ten behoeve van de vrouwenhandel uit de Dominicaanse Republiek naar Europa?

Uit voornoemde TV-uitzending kan de indruk ontstaan dat er vanuit Nederland blanco Nederlandse paspoorten worden geleverd ten behoeve van de vrouwenhandel uit de Dominicaanse Republiek. Ik heb hierover informatie ingewonnen bij de Dominicaanse en Spaanse autoriteiten. Van de Dominicaanse autoriteiten is tot op heden nog geen antwoord ontvangen. Uit de antwoorden van de Spaanse autoriteiten op ambtsberichten van de divisie Recherche van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) blijkt dat uitsluitend gebruik is gemaakt van Spaanse verblijfsvergunningen, Spaanse visa en Spaanse en Belgische (blanco) paspoorten. Vooralsnog is Justitie niet gebleken dat deze documenten vanuit Nederland ten behoeve van de vrouwenhandel uit de Dominicaanse Republiek worden geleverd.


3.

Hoeveel blanco Nederlandse paspoorten zijn er de afgelopen drie jaar ontvreemd?

In de afgelopen drie jaren zijn de volgende aantallen blanco Nederlandse reisdocumenten (o.a. paspoorten en Europese identiteitskaarten) als gestolen dan wel vermist opgegeven: in 1997:
68; in 1998: 229*; in 1999: 52.


* de oorzaak van het hoge aantal gestolen dan wel vermiste Nederlandse reisdocumenten in het jaar 1998 is het gevolg van een inbraak in een Nederlandse diplomatieke post in het buitenland. De Tweede Kamer is hierover vertrouwelijk geïnformeerd (kenmerk BPR98/U63841).

4.

Bent u bereid maatregelen te treffen om deze ongewenste activiteiten tegen te gaan?

In het huidige decentrale concept van de verstrekking van reisdocumenten vormt het transport en de opslag van blanco reisdocumenten een kwetsbare schakel. Ten einde deze risico's te verkleinen zijn de navolgende maatregelen getroffen dan wel in voorbereiding.

In de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland worden aan de met de uitvoering van de Paspoortwet belaste autoriteiten eisen gesteld (fysiek, bouwkundig, electronisch en organisatorisch van aard) om de onder hen berustende reisdocumenten te beveiligen tegen ontvreemding ten gevolge van inbraak, diefstal, verduistering of anderszins.

Naast de wettelijk voorgeschreven eisen ten aanzien van de beveiliging van reisdocumenten heb ik recentelijk een instrument geoptimaliseerd - in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de departementale accountantsdienst - aan de hand waarvan gemeenten zelf de kwalititeit van de getroffen beveiligingsmaatregelen kunnen evalueren en zonodig actualiseren. Een belangrijke aanpassing hierin is dat extra maatregelen zijn opgenomen om ontvreemding van blanco reisdocumenten tegen te gaan. In het kader van de invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) zal op basis van dit instrument tot een nadere verplichtstelling van de beveiligingsmaatregelen worden overgegaan.

Tenslotte heb ik de voorbereidingen getroffen om per 2 april 2001 een Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) te introduceren. Deze reisdocumenten zullen centraal gepersonaliseerd worden. Achtergrond voor deze keuze is dat uitsluitend in een centraal concept gebruik kan worden gemaakt van materialen en technieken die zodanig exlusief en hoogwaardig zijn dat een zo hoog mogelijk niveau van beveiliging tegen verschillende vormen van fraude bereikt kan worden. Bovendien wordt bij centrale personalisatie transport en opslag van voorraden blanco documenten en personalisatie-apparatuur naar verstrekkende autoriteiten overal ter wereld voorkomen. Wel zal er in de toekomst nog sprake zijn van transport en opslag van blanco nooddocumenten naar de Koninklijke Marechaussee en naar de buitenlandse posten. De risico's hiervan zijn echter beperkt omdat een noodpaspoort of laissez passer slechts beperkte geldigheid (in principe voor een specifieke reis) heeft.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen over vrouwenhandel en valse paspoorten '
Lees ook