Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Verenigdie Naties

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 30 juni 1999
Kenmerk 99/CI/126
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Antwoord op de vragen van de leden Wilders en Weisglas

over de Palestijnse delegatie bij de 87e sessie van de Internationale Arbeidsorganisaties

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 11 juni
1999

nr. 2989914430, waarbij gevoegd waren de door de kamerleden Wilders en Weisglas overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken , mede namens de heer De Vries, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op vragen van de leden Wilders en Weisglas.

Vraag 1

Is het u bekend dat tijdens de 87e sessie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) te Genève de delegatie van de Palestijnse autoriteit consequent wordt aangeduid als "Palestine"?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Kunt u verklaren waarom de vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit, ondanks hun formele status als observer, gedurende de hele ILO-sessie feitelijk steeds als "Palestine" worden aangeduid en er zelfs een formele aankondiging was van een toespraak van de minister van Arbeid van "Palestine"?

Antwoord

De "Palestine Liberation Organization" heeft als 'bevrijdingsbeweging' vanaf 1974 de status van observer binnen het gehele VN-systeem, en derhalve ook de ILO. In december 1988 (Resolutie GA 43/177, 15 december 1988) besloot de Algemene Vergadering van de VN dat in het vervolg de aanduiding "Palestine" gebruikt moest worden binnen het VN-systeem in plaats van de aanduiding "Palestine Liberation Organization".

Vraag 3

Deelt u de mening dat de Palestijnse staat (Palestine) niet bestaat en een aankondiging van de vertegenwoordiging van de Palestijnse Autoriteit als "Palestine" dan ook onjuist is?

Antwoord

Ik deel de mening dat de Palestijnse staat nietbestaat. Zoals echter blijkt uit het antwoord op vraag 2, heeft de aanduiding "Palestine" binnen de VN geen betrekking op een geografische of staatkundige entiteit, maar op de "Palestine Liberation Organization". Met het gebruik van de term "Palestine" binnen de VN wordt derhalve geen uitspraak gedaan over het bestaan van een Palestijnse staat, en is dan ook niet als onjuist aan te merken.

Vraag 4

Heeft Nederland respectievelijk de Nederlandse regeringsdelegatie bij de ILO zich hiertegen verzet? Zo neen, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?

Antwoord

Gezien het bovenstaande zag en zie ik geen aanleiding om verzet aan te tekenen.

Deel: ' Antwoord kamervragen Palestine Liberation Organization '
Lees ook