Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Europa

Afdeling West-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 1 maart 1999
Kenmerk DEU-100/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van het lid Mw. Vos

over protesten tegen het Nederlandse advocatenteam van de heer Òcalan

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 25 februari 1999, kenmerk 2989908330, waarbij gevoegd waren de door het lid Mw. Vos overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Mw. Vos over protesten tegen het Nederlandse advocatenteam van dhr. Òcalan.

Vraag 1:

Is het waar dat het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ambassades heeft opgedragen protesten te organiseren tegen het Nederlandse advocatenteam van Òcalan?

Vraag 2:

Is het waar dat de advocaten naar aanleiding hiervan politiebescherming hebben gekregen?

Vraag 3:

Deelt u de mening dat deze handelwijze van Turkije ontoelaatbaar is, leidt tot intimidatie en criminalisering van de advocaten van Òcalan en een flagrante schending betekent van het recht op verdediging?

Vraag 4:

Zult U scherp protest aantekenen tegen deze gang van zaken?

Antwoord vragen 1 t/m 4

Voor zowel de feitelijke gang van zaken als het inhoudelijk oordeel van de Regering over de Turkse handelingen zij verwezen naar mijn beantwoording van de vragen door de leden Van de Camp en Verhagen over dit onderwerp (ingezonden 23 februari 1999 onder nummer 2989908250).

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden

Van de Camp en Verhagen over het organiseren van protesten tegen de advocaten van Òcalan

Vraag 1:

Hebt u kennis genomen van het bericht 1) dat het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken een fax heeft gestuurd naar de Turkse ambassades in het buitenland om protesten te organiseren tegen de advocaten van de heer Òcalan?

Antwoord

Ja.

Vraag 2:

Kunt u dat bericht bevestigen? Is het u bekend of deze fax gestuurd is naar de Turkse ambassade in Nederland?

Antwoord

Ik kan bevestigen dat het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken een persverklaring heeft uitgegeven met bedoelde strekking. Het is mij niet bekend of de Turkse ambassade hier te lande is geïnstrueerd zoals de persverklaring stelt.

Vraag 3:

Wat is uw oordeel over deze fax?

Antwoord

Ik vind een dergelijke oproep volstrekt ongepast, vanwege de inhoud ervan alsook omdat ambassades ingevolge zo'n oproep zouden handelen op een wijze die in strijd is met de Weense Conventie inzake diplomatieke betrekkingen.

Vragen 4 en 5:

Vreest u voor onnodige escalatie tussen de Turkse en Koerdische gemeenschap in Nederland?

Welke maatregelen hebt u genomen om dit te voorkomen?

Antwoorden

Voor de verhoudingen tussen de Turkse en Koerdische gemeenschappen in Nederland zij verwezen naar de brief die de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse zaken en ikzelf, mede namens de Minister-President en de Staatssecretaris van Defensie, op 19 februari
1999 schreven aan Uw Kamer, inzake de gijzelingsactie in de Griekse residentie.

Specifiek waar het de in de aangehaalde Turkse persverklaring met name genoemde advocate betreft is door Justitie in overleg met Binnenlandse Zaken in politiebescherming voorzien.

Vragen 6 en 7:

Hebt u contact opgenomen over deze fax met uw Turkse collega? Zo ja, wat was het resultaat van dit gesprek? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid dit aan de orde te stellen in de Algemene Raad van de EU a.s. maandag?

Antwoorden

Ik heb er voorshands voor gekozen het EU-voorzitterschap te vragen bij het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken tegen deze oproep protest aan te tekenen. Ook zal de Turkse ambassadeur h.t.s. worden aangesproken.

Vraag 8:

Kunt u deze vragen op zo kort mogelijke termijn beantwoorden?

Antwoord

Ja.


1) De Volkskrant, 19 februari jl.

Deel: ' Antwoord kamervragen protesten tegen advocaten Òcalan '
Lees ook