expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: Rechtzaak Troll group tegen SEP

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 096
Datum: 18-06-1999

RECHTZAAK TROLL GROUP TEGEN SEP

De leden van de Tweede Kamer Van Walsem en Augusteijn Esser (beiden D66) hebben aan de minister van Economische Zaken op 28 mei 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Hebt u kennisgenomen van het voornemen van zeven Noorse kabelbedrijven (verenigd in de Troll group) om via de rechter een faillissement van de SEP te voorkomen en aldus te verhinderen dat de SEP op deze manier van de ongunstige Noorse importcontracten afkomt? 1)

2 Overwegen Nederlandse producenten om hun gezamenlijke organisatie, de SEP, failliet te laten gaan?

3 Hoe verhoudt de verklaring van de SEP dat 'de vrees wegens onderzoek naar een mogelijk faillissement niet geheel ongegrond is' zich tot de uitspraak die u volgens persberichten 1) deed aan de Eerste Kamer dat een 'scenario van faillissement juridisch noch beleidsinhoudelijk een reële optie is'?

4 Heeft een eventuele rechterlijke uitspraak nog gevolgen voor de activiteiten van de commissie herstructurering
elektriciteitsproductiesector?

5 Bent u bereid de Tweede Kamer nader te informeren over de gang van zaken? Wat is uw oordeel hierover?


---------------------

1) NRC Handelsblad, 22 mei jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 en 5 Ja. In het kader van de wettelijke aanwijzing van TenneT als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft Sep bij overeenkomst met TenneT de economische eigendom van dat net overgedragen aan TenneT. Sep houdt alle aandelen in TenneT. Ingevolge die overeenkomst heeft TenneT tevens aanspraak op de juridische eigendom van het net. Uit praktische en kostenoverwegingen is besloten de juridische overdracht te doen plaatsvinden via een afsplitsing van Sep, in een later stadium te volgen door een fusie tussen de van Sep afgesplitste dochtervennootschap Saranne en TenneT of een overdracht van de aandelen Saranne aan TenneT. De Troll group heeft tegen deze afsplitsing verzet aangetekend aangezien zij van oordeel is dat door de afsplitsing haar verhaalspositie ten opzichte van Sep mogelijk vermindert. Voor mijn oordeel hierover verwijs ik naar het antwoord op vraag 4.

2 en 3 Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat de productiebedrijven zouden overwegen de Sep failliet te laten gaan. Ik word in deze opvatting gesterkt door de constructieve opstelling van de productiebedrijven bij de voorbereidende werkzaamheden van de commissie herstructurering elektriciteitsproductiesector. Mij is desgevraagd gebleken dat de verklaring in NRC-Handelsblad over een mogelijk faillissement van Sep een onjuiste weergave is van de uitlatingen die Sep heeft gedaan.

4 Bij beslissing van 1 juni jl. heeft de arrondissementsrechtbank te Arnhem het door de Troll group aangespannen verzet ongegrond verklaard en opgeheven. Er zijn in dit verband geen gevolgen voor de werkzaamheden van de commissie herstructurering elektriciteitsproductiesector.

Deel: ' Antwoord kamervragen rechtzaak Troll group tegen SEP '
Lees ook