Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over in- en uitreisproblemen in israel van palestijnene die ne derlands staatsburger zijn

Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 21:8


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 25 februari jl., kenmerk
2990007560, van de Griffier Uwer Kamer, waarbij mij toegingen de door de leden Hoekema en Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van de Orde bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.
De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Hoekema en Koenders.

Vraag 1

Bent u bekend met de in- en uitreisproblemen in Israël van Palestijnen en ex-Palestijnen die Nederlands staatsburger zijn?

Antwoord

Ja

Vraag 2

Wat is uw oordeel over de belemmeringen die de Israëlische autoriteiten deze categorie in de weg leggen?

Vraag 3

Heeft u deze belemmeringen aan de orde gesteld bij de Israëlische autoriteiten en partners in de Unie? Wat waren de reacties?

Vraag 4

Bent u bereid deze kwestie opnieuw bij beiden aan te kaarten?

Antwoord

Onderhavige kwestie is niet een zaak die uitsluitend Nederlandse staatburgers van Palestijnse afkomst betreft. Vandaar dat er al lange tijd geleden voor gekozen is om dit met name in Europees verband met Israël te bespreken. De kern van het probleem is dat de Israëlische autoriteiten van mening zijn dat een ieder die in het Palestijnse Bevolkingsregister staat ingeschreven in het bezit dient te zijn van de benodigde in- en uitreisvergunningen. Het feit dat betrokkenen de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie wordt niet in de beoordeling betrokken. Nederland zal op bilateraal niveau en in EU-verband bij de Israëlische autoriteiten erop blijven aandringen de belemmeringen weg te nemen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen reisproblemen Palestijnen in Israel '
Lees ook