Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie FEZ

Afdeling Begrotingszaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 21 april 1999
Kenmerk FEZ/BZ 179/99
Blad /3
Bijlage(n)
Betreft Uw verzoek betreffende vragen over voortgang van de reorganisatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Commissie d.d. 11 maart 1999, kenmerk BUZA 16/99, kan ik U mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking als volgt informeren.


1. Wat zijn de oorzaken en hoe groot is de omvang van de financiële problemen op het ministerie

De financiële problematiek bedraagt naar huidige inzichten in 1999 NLG 25 mln oplopend tot een bedrag van NLG 63 mln in 2003. De problematiek wordt op de eerste plaats veroorzaakt door de taakstelling uit het Regeerakkoord. Als tweede kan genoemd worden de tekortdreiging op de personeelsbegroting als gevolg van een te groot personeelsbestand in verhouding tot het budget en door een hoger stijgingspercentage van het incidenteel loon dan door het ministerie van Financiën gehanteerd wordt. Als derde zal in de komende jaren een aantal noodzakelijke beleidsintensiveringen worden doorgevoerd ten behoeve van de invoering van het nieuwe personeelsbeleid, de inrichting van de ICT-organisatie, de uitvoering van een communicatieplan, de herwaardering van een aantal functies en ruimte voor flankerend beleid.


2 Wat zijn de gevolgen van de decentralisatie? Hoeveel extra formatieplaatsen zijn erbij gekomen en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

De delegatie van bevoegdheden naar de posten heeft geleid tot een uitbreidingop de posten van 165 fte's (99 uitgezonden en 66 lokaal). Hier tegenover staat een reductie op het departement van 47,5 fte's.

De personele kosten hiervoor bedroegen in 1997 NLG 21,3 mln, 1998 NLG 17,9 mln, 1999 NLG 17,5 mln en in 2000 en verder NLG 16,5 mln.


3 Kan inzicht worden verschaft welke andere kosten zijn gemaakt tijdens Herijking

Ten behoeve van de uitbreiding van het aantal medewerkers in het buitenland zijn in 1996 en 1997 incidentele uitgaven gedaan ten behoeve van huisvesting ambassades om de extra medewerkers op een adequate wijze een werkplek te bieden. De kosten hiervoor bedroegen NLG 16,5 mln. Daarnaast zijn de uitgaven ten behoeve van huren van dienstwoningen en materiële exploitatie structureel gestegen met NLG
7,2 mln.

Tevens zijn uitgaven gedaan om de interne verhuizing op het departement, extra opleidingen en regionale conferenties te financieren. Deze kosten zijn niet apart geadministreerd waardoor er geen nauwkeurige gegevens bestaan over de exacte hoogte, maar bedroegen bij benadering incidenteel NLG 3,5 mln.


4 Kan informatie worden verschaft omtrent de financiële gevolgen van de afspraken in het regeeraccoord?

De taakstelling uit het regeeraccoord op de apparaatsuitgaven bedraagt NLG 4 mln in 1999 oplopend tot NLG 15 mln in 2003. Doordat de uitgaven van BZ een ODA-component hebben vloeit een deel van de ombuigingen terug naar de ODA. Inclusief verrekening van de ODA-toerekening bedraagt de problematiek NLG 5 mln. in 1999 oplopend tot NLG 23 mln. in 2003. Deze bedragen maken onderdeel uit van de reeks genoemd bij antwoord op vraag 1.


5 Hoe is de concrete uitwerking van de efficiency-operatie? Op welke onderdelen van het ministerie zal worden bezuinigd en welke gevolgen heeft dat voor het personeel?

De bezuinigingen die in het kader van de efficiency-operatie worden doorgevoerd zullen het hele ministerie betreffen. In dit verband is er sprake van het:


* samenvoegen van een aantal directies (ondermeer samenvoegen voorlichtingsdienst OS en BZ en oprichten Bureau SG door het samenvoegen van twee directies);


* verkleinen van zowel beleidsdirecties als stafafdelingen;


* verminderen van het aantal functies op posten en sluiting van een aantal posten;


* besparing op de materiële uitgaven door maatregelen als bundeling van vervoersstromen, het centraliseren van drukwerk en het samenvoegen van magazijnen

Deze maatregelen leidt naar verwachting tot een verkleining van het personeelsbestand met 334 medewerkers in 2003. Voor het personeel is een geen-gedwongen-ontslag garantie afgegeven. De reductie van het aantal medewerkers zal in eerste instantie worden gerealiseerd via natuurlijk verloop. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor flankerend beleid waaruit ondermeer om- en bijscholing van reeds in dienst zijnde personeelsleden en financiële ondersteuning bij het zoeken naar een andere werkkring wordt gefinancierd.

Overigens geldt dat de invulling van dit pakket op dit moment onderwerp van overleg is met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg.

De Minister Van Buitenlandse Zaken

(J.J. van Aartsen)

Deel: ' Antwoord kamervragen reorganisatie Buitenlandse Zaken '
Lees ook